Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

Ngày 25.1, khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Cập nhật ngày: 24/01/2021 - 17:02

BTNO - Sáng 25.1, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Thủ đô Hà Nội) sẽ diễn ra phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội diễn ra từ ngày 25.1 đến 2.2.2021.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và của dân tộc. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nhìn lại 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới; đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Đại hội sẽ kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khoá XII; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nơi diễn ra Đại hội

Tham dự Đại hội có 67 đoàn với 1.587 đại biểu (tăng gần 80 đại biểu so với Đại hội XII và đông nhất trong 13 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc) đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước.

Trong đó, đại biểu nữ chiếm tỷ lệ 13,99%; đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 11,03%; đại biểu là Anh hùng Lực lượng vũ trang chiếm tỷ lệ 0,19%; đại biểu là Nhà giáo ưu tú chiếm tỷ lệ 0,82%; đại biểu là Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú chiếm tỷ lệ 0,95%.

Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đại biểu là giáo sư, phó giáo sư chiếm tỷ lệ 4,47%; tiến sĩ chiếm tỷ lệ 12,54%; thạc sĩ chiếm tỷ lệ 54,69%; đại học chiếm tỷ lệ 32,77%.

Về độ tuổi, đại biểu dưới 40 tuổi chiếm 3,59%, trên 70 tuổi chiếm 0,19%, độ tuổi trung bình của đại biểu dự Đại hội là 52,18 tuổi, đại biểu cao tuổi nhất là 77 tuổi, đại biểu thấp tuổi nhất là 34 tuổi.

Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII đã xác định có 200 đồng chí, trong đó 180 Uỷ viên chính thức và 20 Uỷ viên dự khuyết. Ban Chấp hành Trung ương có số cán bộ trẻ khoảng trên 10%, nữ khoảng 12%.

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh có 16 đại biểu tham dự đại hội, đại diện gần 37.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh uỷ làm Trưởng đoàn.

Theo chương trình, buổi sáng trước khi dự phiên trù bị, các đại biểu sẽ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và viếng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Đức An

(từ Hà Nội)