BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngày làm việc thứ 2: Trung ương thảo luận các dự thảo trình Đại hội XIV 

Cập nhật ngày: 17/05/2024 - 22:58

Ngày 17/5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ để thảo luận các dự thảo trình Đại hội XIV của Đảng và các văn bản chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp.

Theo đó, Trung ương đã thảo luận về Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng; cho ý kiến vào Đề án Tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

16 giờ, Bộ Chính trị họp xem xét, tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương về đề cương các báo cáo./.

Nguồn ĐCSVN