Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

Nhiệm kỳ 2020-2025: “Dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng” 

Cập nhật ngày: 18/10/2020 - 23:51

BTN - Phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “lấy dân làm gốc”, nhân dân là trung tâm, mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu; khơi dậy, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển của nhân dân Tây Ninh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Ðại hội. Ảnh: Hồng Thắm

Ngày 16.10, sau 3 ngày làm việc, Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp. Ðại hội đã thảo luận dân chủ, tập trung, đóng góp nhiều ý kiến, tâm huyết, chất lượng và thống nhất cao thông qua các văn kiện quan trọng.

Phát biểu bế mạc, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm nhấn mạnh: “Nghị quyết chính là kết tinh của truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên của toàn Ðảng bộ, toàn quân, toàn dân Tây Ninh từ những nhiệm kỳ qua, mà Ðại hội chúng ta đã kế thừa, phát huy trong hoạch định phương hướng phát triển trong giai đoạn mới. Nghị quyết sẽ là văn kiện chính trị trung tâm, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, là động lực to lớn để huy động nguồn lực đưa Tây Ninh phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm tới”.

Trong số 17 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025, có 7 nhiệm vụ về công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị, bao gồm:

Xây dựng Ðảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng; đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Ðảng bộ.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Gắn công tác đánh giá cán bộ với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ, bảo đảm tính “động và mở”. Bồi dưỡng năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Ðảng. Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nghị quyết của cấp uỷ, tổ chức đảng. Tăng cường công tác quản lý đảng viên. Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên.

Ðổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Ðảng gắn với đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng; tập trung kiểm tra, giám sát những khâu, những lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra chuyên nghiệp, tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chú trọng phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan phòng, chống tham nhũng.

Toàn cảnh Ðại hội. Ảnh: Dương Ðức Kiên

Chú trọng đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, sắp xếp các đơn vị hành chính các cấp.

Tiếp tục quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ Ðảng theo hướng thiết thực, đồng bộ, hiệu quả. Ðẩy mạnh cải cách hành chính trong Ðảng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả hoạt động của cấp uỷ đảng.

Ðổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, hoạt động Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ- nhất là phát huy vai trò và tăng cường hoạt động giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Ðảng, chính quyền. Tham gia giải quyết tốt những vấn đề xã hội, các bức xúc nổi lên ở cơ sở.

Chỉ tiêu cụ thể về công tác xây dựng Ðảng được xác định, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 85%. Bình quân hằng năm 90% Ðảng bộ các xã biên giới đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 90%. Ðến năm 2025, tỷ lệ đảng viên đạt 3,4% trở lên so với dân số toàn tỉnh. Chỉ tiêu trong nhiệm kỳ kết nạp trên 4.800 đảng viên. Trong đó, các xã biên giới có tỷ lệ đảng viên đạt 2,1% trở lên so với dân số các xã biên giới.

Dự và phát biểu chỉ đạo Ðại hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn- Bí thư Trung ương Ðảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị, thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh cần có quyết tâm cao, bước đi phù hợp, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo; đẩy mạnh cải cách hành chính.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ Ðảng, chính quyền, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên- nhất là người đứng đầu, chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu. Phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “lấy dân làm gốc”, nhân dân là trung tâm, mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu; khơi dậy, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển của nhân dân Tây Ninh.

Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống dân vận; nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các đại biểu thông qua Nghị quyết Ðại hội. Ảnh: Ðức An

Ðể bảo đảm cho sự phát triển nhanh và bền vững, đồng chí Trần Thanh Mẫn yêu cầu tỉnh Tây Ninh quán triệt sâu sắc hơn nữa về vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Ðảng. Không ngừng xây dựng, củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Ðảng bộ.

Tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện pháp luật, gắn bó mật thiết với nhân dân, có đạo đức, lối sống trong sáng.

Dựa vào nhân dân để xây dựng Ðảng, lấy kết quả của công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí để đánh giá chất lượng hoạt động của tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên.

Trong công tác cán bộ, cần thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”, coi đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa vi phạm; xử lý nghiêm minh, đồng bộ cả kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và xử lý bằng pháp luật đối với cán bộ, đảng viên có vi phạm; chấn chỉnh, xử lý nghiêm cấp uỷ, tổ chức đảng có sai phạm, khuyết điểm.

Ðẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngô Mẫn