BAOTAYNINH.VN trên Google News

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

Nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng

Cập nhật ngày: 25/12/2015 - 04:30

Tại điểm cầu Tây Ninh, Hội nghị do Bí thư Tỉnh uỷ Trần Lưu Quang và Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân điều hành.

Bí thư Tỉnh uỷ Trần Lưu Quang và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân điều hành hội nghị từ đầu cầu Tây Ninh.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Thế Kỷ - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, sau 4 năm triển khai, việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đã được các cấp uỷ quan tâm, gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần quan trọng vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do nhấn mạnh yêu cầu “làm theo”, 4 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 03 đang dần đi vào nền nếp, trở thành ý thức tự giác, thiết thực, hạn chế tình trạng hình thức qua loa, chiếu lệ - trực tiếp góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, đoàn thể.  

Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng cao hơn; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân ngày càng được chú trọng, góp phần khắc phục suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và xã hội. Nhiều vấn đề tồn đọng, bức xúc ở cơ sở bước đầu được giải quyết, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó, việc thực hiện Chỉ thị 03 đang góp phần từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị được quan tâm, góp phần cổ vũ các nhân tố tích cực, hạn chế tiêu cực. Các cơ quan truyền thông báo chí quan tâm mở nhiều chuyên mục về người tốt, việc tốt, tuyên truyền về các điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trên lĩnh vực văn hoá – nghệ thuật, ngày càng xuất hiện nhiều tác phẩm có chất lượng, ca ngợi mặt tích cực, có tác dụng xây dựng nhân cách và văn hoá. Cho đến nay đã có hàng ngàn tác phẩm được các địa phương và Trung ương trao giải “Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị ở đầu cầu Tây Ninh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh, cần tiếp tục nâng cao nhận thức về yêu cầu phải thường xuyên và tự giác trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng đã đưa việc thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong một những nhiệm vụ quan trọng của Báo cáo chính trị.

Thường vụ, thường trực cấp uỷ, bí thư cấp uỷ phải trực tiếp chỉ đạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, đưa vào chương trình công tác của tập thể cấp uỷ và của từng cán bộ lãnh đạo, nhất là chủ chốt. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, gắn với thực hiện Chỉ thị quy định những điều đảng viên không được làm, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng cùng các chỉ thị, nghị quyết khác của Trung ương.

Cụ thể hoá Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị 1973 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các cơ quan Nhà nước. Thực hiện Chỉ thị 03 cần gắn chặt hơn nữa với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xây dựng Đảng, các phong trào thi đua yêu nước, và từng cơ quan, đơn vị, địa phương đưa vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng và sinh hoạt các đoàn thể.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên của các cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể và địa phương, cơ quan, đơn vị; Tăng cường chỉ đạo việc tuyên truyền một cách chủ động về các kinh nghiệm, mô hình làm tốt trong thực hiện Chỉ thị.

Trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, vấn đề nêu gương của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu, hết sức quan trọng. Ban Bí thư đã có quy định 101, trong đó nêu rất rõ các nội dung cần nêu gương và yêu cầu cụ thể hoá bằng các quy định để thực hiện kiểm tra, đánh giá và để nhân dân giám sát. Nêu gương phải cụ thể, toàn diện, từ việc nhỏ đến việc lớn.

Cũng tại Hội nghị, ông Đinh Thế Huynh - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, theo kế hoạch Hội nghị toàn quốc tổng kết thực hiện Chỉ thị 03 trong khoá XII được thực hiện sau Đại hội XII của Đảng, dự kiến vào dịp 19.5.2016.

Đ. Hoàng Thái