BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nhiệm vụ trọng tâm của Hội Nông dân tỉnh nhà trong giai đoạn 2013 – 2018

Cập nhật ngày: 10/05/2013 - 11:37
HTML clipboard

(Trích phát biểu của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Minh Trọng tại Đại hội VIII Hội NDVN tỉnh Tây Ninh)

(BTN)- Để hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh ta ngày càng phát triển đi lên, tại Đại hội này, tôi trao đổi và đề nghị các cấp Hội quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Minh Trọng

Một là: Các cấp Hội cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, với phương châm: “gần dân, trọng dân và có trách nhiệm với dân”; tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Đề án “nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020” (Kết luận số 61-KL/TW ngày 3.12.2009 của Ban Bí thư). Quan tâm chú trọng đến việc hướng dẫn cho nông dân đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, thâm canh, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả cây trồng; hỗ trợ, tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận được các nguồn vốn ưu đãi; thường xuyên tổ chức các hội thảo chuyên đề, hội thảo “đầu bờ”, nhân rộng các mô hình làm ăn giỏi để nông dân học tập; chỉ cho nông dân biết cách làm ăn trên tinh thần biết vượt khó vươn lên, tự làm giàu và ổn định cuộc sống, góp phần xoá đói, giảm nghèo.

Tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân, từng bước tham gia đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, xa rời quần chúng. Thông qua các hình thức tổ chức lấy ý kiến rộng rãi nông dân đối với những việc liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tham gia giám sát và kiên quyết đấu tranh phòng, chống các hiện tượng tiêu cực, hành vi vi phạm dân chủ của cán bộ đảng viên trong các cơ quan Đảng và Nhà nước ở địa phương, góp phần tích cực xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở thật sự vững mạnh và thực hiện có hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Hai là: Hội Nông dân các cấp cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Hội theo tôn chỉ, mục đích của Hội là tập hợp đoàn kết nông dân, xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh về mọi mặt, xứng đáng là lực lượng đồng minh tin cậy trong khối liên minh vững chắc công nhân, nông dân và trí thức, bảo đảm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn; quan tâm nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của hội viên; tăng cường công tác quản lý hội viên tốt hơn.

Kiên quyết khắc phục có hiệu quả tình trạng hội viên “ảo”, hành chính hoá trong hoạt động; đẩy mạnh việc đa dạng hoá các hình thức tập hợp nông dân vào tổ chức, phát triển hội viên nông dân, chú ý vùng đồng bào tôn giáo, dân tộc để tuyên truyền giáo dục và tổ chức thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của Hội. Quan tâm hơn nữa công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội, quy hoạch phải thể hiện tính liên tục và kế thừa; cán bộ Hội phải được trẻ hoá và được đào tạo, bồi dưỡng về văn hoá, nghiệp vụ, lý luận chính trị, khoa học kỹ thuật, tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội để đủ sức hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện tốt vai trò của mình trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế; phải thường xuyên tự rèn luyện phong cách “nghe nông dân nói, nói nông dân hiểu và làm nông dân tin”.

Ba là: Đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng các phong trào thi đua yêu nước do Hội phát động, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng kết cấu hạ tầng ở nông thôn, phát triển văn hoá, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; coi trọng việc đổi mới nội dung, phương thức, cách thức tổ chức các phong trào thi đua theo hướng: nội dung thi đua phải thiết thực, cụ thể, dễ hiểu, dễ làm, tránh phô trương, hình thức.

Chú trọng vận động nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá quy mô lớn hiệu quả và bền vững, phấn đấu nâng cao hiệu quả sử dụng đất trên một đơn vị diện tích. Hỗ trợ nông dân ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Bốn là: Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong các cấp Hội trong sạch vững mạnh, nhất là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong từng cấp Hội, đây là nhân tố quan trọng, là hạt nhân lãnh đạo bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Hội.

Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Năm là: Hội Nông dân các cấp cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2008 - 2013, đẩy mạnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm đã được xác định. Sau đại hội, tổ chức Hội các cấp căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2013 - 2018, cụ thể hoá thành chương trình hành động cụ thể, sát hợp với đặc điểm tình hình ở mỗi cấp, mỗi địa phương đảm bảo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đã đề ra.

TỐ TUẤN

(Lược ghi)