Nội dung quan trọng của Hội nghị 10 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII 

Cập nhật ngày: 16/05/2019 - 19:35

Tại Hội nghị này, Trung ương bàn thảo Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Description: Nội dung quan trọng của Hội nghị 10 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII

Nguồn TTXVN