BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ông Nguyễn Đắc Vinh làm Bí thư thứ nhất TW Đoàn

Cập nhật ngày: 05/10/2011 - 05:51

Ngày 5.10, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 11 khoá IX đã khai mạc tại Hà Nội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất để Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Võ Văn Thưởng rút khỏi Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá IX để thực hiện nhiệm vụ mới.

Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Đắc Vinh được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn với tỷ lệ số phiếu 100%.

Diễn ra trong một ngày, các đại biểu dự hội nghị sẽ góp ý vào dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá IX tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn; điều chỉnh chương trình làm việc toàn khoá của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn IX.

Hội nghị kiện toàn chức danh lãnh đạo chủ chốt của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và nghe quán triệt Chỉ thị 04-CT/TW ngày 6.7.2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và những thành tích Đoàn thanh niên đã đạt được trong thời gian qua.

Nhấn mạnh năm 2012 là năm tổ chức đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012-2017, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa đề nghị các cấp bộ Đoàn tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 06-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đoàn. Trên cơ sở nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và tình hình thực tế của Đoàn, từ đó chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo Đại hội đoàn các cấp đảm bảo nội dung và yêu cầu đề ra.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương nêu rõ Đoàn thanh niên cần tìm tòi, sáng tạo và đề xuất các giải pháp tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn theo hướng đồng bộ và toàn diện theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá" và Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội." 

Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh Đoàn phải làm tốt vai trò cầu nối quan trọng giữa thanh niên với Đảng và Nhà nước, thúc đẩy thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo điều kiện để thanh niên hoạt động trong môi trường xã hội lành mạnh; có biện pháp hữu hiệu thông tin, tuyên truyền, giáo dục thanh niên hiểu rõ đường lối của Đảng và Nhà nước, nhận rõ những luận điệu sai trái, nêu cao cảnh giác cách mạng, chống âm mưu và hành động lôi kéo, kích động của các thế lực thù địch, giúp hình thành bản lĩnh chính trị đúng đắn, vững vàng cho đoàn viên thanh niên.

(Theo TTXVN/Vietnam+)