BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ông Phan Văn Mãi làm Chủ tịch Hội đồng đánh giá đề án dám nghĩ, dám làm của cán bộ 

Cập nhật ngày: 24/04/2024 - 23:24

UBND TP.HCM thành lập Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi làm Chủ tịch Hội đồng.

UBND TP.HCM vừa có quyết định thành lập Hội đồng và tổ giúp việc Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, theo Kết luận 14/2021 của Bộ Chính trị (gọi tắt là Hội đồng).

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi làm Chủ tịch Hội đồng đánh giá các đề án dám nghĩ, dám làm của cán bộ. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo đó, Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung do Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi làm Chủ tịch Hội đồng. Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Võ Văn Hoan làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng còn có tám thành viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành TP.

Tổ giúp việc của Hội đồng có 10 người do ông Trần Minh Tiến, Phó Trưởng phòng Phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ, làm tổ trưởng.

Hội đồng có trách nhiệm nhận xét, đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện theo Kết luận 14/2021 của Bộ Chính trị.

Hội đồng phải đánh giá các đề án về sự cần thiết, mục đích, yêu cầu của đề án; phạm vi, đối tượng; hiệu quả và tính khả thi của nội dung đề án, tác động của đề án; thời gian và nguồn lực tổ chức thực hiện.

Nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng phân công.

Còn Tổ giúp việc của Hội đồng có trách nhiệm tham mưu Hội đồng nhận xét, đánh giá đề án đảm bảo các nội dung theo yêu cầu; tham mưu biên bản họp Hội đồng và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng giao.

Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số, trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo ý kiến biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng. Cuộc họp Hội đồng được thể hiện bằng biên bản.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày thành lập Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng tổ chức họp đánh giá dự thảo đề án. Dự thảo đề án được gửi cho các thành viên Hội đồng chậm nhất trong thời hạn năm ngày làm việc trước ngày tổ chức họp Hội đồng.

Theo báo cáo của UBND TP.HCM về phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2023, trong phong trào thi đua cán bộ, công chức, viên chức thi đua năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, vì sự phát triển của TP, TP có tám giải pháp, sáng kiến được UBND TP phê duyệt chủ trương thực hiện nghiên cứu, xây dựng đề án.

Bốn giải pháp được thông qua tại các cuộc họp thẩm định và được hoàn chỉnh tên gọi, đề cương.

Nguồn PLO