Thời Sự - Chính trị   Dịch vụ công trực tuyến

Phấn đấu 100% TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 

Cập nhật ngày: 21/03/2021 - 21:42

BTNO - Đến năm 2025, tỉnh phấn đấu 100% thủ tục hành chính (TTHC) được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và 50% TTHC được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Người dân đến giải quyết TTHC tại TTHCC tỉnh

UBND tỉnh vừa ký Quyết định 490 ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI về cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2021-2025.

Chương trình đưa ra mục tiêu, phấn đấu đến năm 2025, 100% văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo thẩm quyền của cơ quan hành chính các cấp bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, cụ thể và khả thi; mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp giải quyết TTHC ở các lĩnh vực đạt tối thiểu 90%; 100% tổ chức, bộ máy của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện được sắp xếp tinh gọn, không chồng chéo chức năng nhiệm vụ; thu gọn đầu mối, giảm bớt khâu trung gian, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Chương trình cũng đặt ra mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; phấn đấu giảm 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2016-2020.

Trên lĩnh vực dịch vụ công trực tuyến, chương trình đưa ra mục tiêu đến năm 2025, 100% TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và 50% TTHC được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia; tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 (hồ sơ phát sinh trực tuyến) đạt tối thiểu 50%.

Cán bộ Thuế giải quyết hồ sơ thanh toán trực tuyến lĩnh vực đất đai tại TTHCC tỉnh

Để đạt mục tiêu của chương trình, UBND tỉnh chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh- cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh- triển khai chương trình hành động phải bảo đảm mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp tại Trung tâm Hành chính công đạt trên 90%. Văn phòng UBND tỉnh cũng sẽ tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo các cấp với tổ chức, cá nhân về TTHC, nhất là các TTHC liên quan đến các lĩnh vực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng, đầu tư, thuế, hải quan; công khai, minh bạch tất cả các TTHC; tiếp nhận, xử lý, phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các TTHC bằng nhiều hình thức, phù hợp với nhiều đối tượng. 

Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường các ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan nhà nước trong xử lý quy trình công việc ở nội bộ cơ quan hành chính, trong giao dịch với các cơ quan hành chính khác và với các tổ chức, cá nhân- nhất là trong hoạt động cung cấp dịch vụ hành chính công. Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước. 

Để có thể thực hiện các mục tiêu trên, UBND tỉnh còn đề ra các giải pháp: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành CCHC của UBND các cấp; kiểm tra thường xuyên, đúng thực chất để đánh giá việc thực hiện CCHC ở các cấp, ngành; giải quyết các sai sót, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC; các địa phương, sở, ban, ngành phải gắn công tác CCHC với thi đua khen thưởng để động viên, khích lệ người thực hiện nhiệm vụ CCHC, đồng thời xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức có biểu hiện tiêu cực, trì trệ trong công tác CCHC. Tỉnh sẽ xây dựng Đề án cải thiện các chỉ số liên quan đến công tác CCHC trên địa bàn tỉnh như Par Index, PAPI, PCI, ICT Index; đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Chính phủ. 

Phấn đấu đến năm 2025, 100% TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Chương trình hành động nhằm tạo sự thống nhất trong việc triển khai, cụ thể hoá những nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động số 13 ngày 22.12.2020 của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI liên quan đến công tác CCHC. Qua chương trình, nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC của tỉnh giai đoạn 2016-2020; cải thiện chất lượng dịch vụ hành chính công, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận với các thông tin về cơ chế, chính sách dịch vụ hành chính công của tỉnh.

N.D


Liên kết hữu ích