BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phấn đấu đến năm 2020 đạt 25% cán bộ nữ tham gia cấp uỷ Đảng

Cập nhật ngày: 18/04/2013 - 04:43
HTML clipboard

(BTNO)- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc triển khai thực hiện Kết luận số 55-KL/TW, ngày 18.1.2013 của Ban Bí thư (khoá XI), trong đó Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục quán triệt, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 20-CTr/TU, ngày 15.12.2007 của Tỉnh uỷ đã đề cập.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ hướng dẫn thực hiện công tác cán bộ nữ để các cấp uỷ, tổ chức đảng, ban, ngành, đoàn thể xây dựng quy hoạch cán bộ nữ. Phấn đấu đến năm 2020, cán bộ nữ tham gia cấp uỷ Đảng các cấp đạt từ 25% trở lên; nữ đại biểu hội đồng nhân dân các cấp từ 35% đến 40%. Các cơ quan, đơn vị có tỉ lệ nữ từ 30% trở lên, nhất thiết phải có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ. Chú trọng bồi dưỡng, phát triển đảng viên nữ, nhất là ở khu vực nông thôn, tôn giáo, trong các lĩnh vực có nhiều nữ tham gia; tạo điều kiện để đảng viên nữ phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành...

TỐ TUẤN