Chủ tịch UBND tỉnh:

Phát động phong trào thi đua tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

Cập nhật ngày: 03/12/2021 - 19:30

BTNO - Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh có Chỉ thị phát động phong trào thi đua tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2021 – 2025.

Một tiết mục tại Vòng chung kết cuộc thi Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 do Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức. Ảnh: Đào Như

Chỉ thị nêu rõ, để phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đạt hiệu quả thiết thực, trong đó tập trung thực hiện tốt ba nội dung “Học tập, làm theo Bác và nêu gương” trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, mặt trận, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, các hội quần chúng, các doanh nghiệp, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân trong thi đua thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, làm cho việc học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu trở thành nhu cầu tự thân, thường xuyên và là văn hoá, nhằm tạo động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, làm cho chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua không ngừng phát triển.

Các sở, ban, ngành, mặt trận, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng, các doanh nghiệp, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, ƯBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch số 41-KH/TU, ngày 7.10.2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các nội dung của Chỉ thị, bám sát tình hình thực tiễn ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương để phát động phong trào thi đua bằng những nội dung, việc làm cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đột phá chiến lược của ngành, địa phương nhằm tạo bước chuyến biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập và làm theo Bác.

Nâng cao nhận thức cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác phát hiện, biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”.

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức, nguời lao động và Nhân dân thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đổi mới nội dung, phưong pháp, hình thức tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với tùng đối tượng, nhất là thế hệ trẻ, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, vùng đồng bào các tôn giáo. Triển khai, thực hiện hiệu quả Kết luận số 76-KL/TW, ngày 4.6.2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9.6.2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dụng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vũng đất nước”; nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tổ chức tốt Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về Chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân gắn với nâng cao chất lượng giáo dục, phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, Cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, bảo đảm “Học thật, thi thật, nhân tài thật”, thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chú trọng công tác phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng gưong “người tốt, việc tốt”, điển hình, mô hình mới, cách làm hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên; kết hợp chặt chẽ giữa “học tập” và “làm theo” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Trung ương về tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25.10.2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;

Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 27.7.2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên”, các quy định về trách nhiệm nêu gương, những điều đảng viên không được làm; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ. Thực hiện tốt Công văn số 399-CV/TU, ngày 20.10.2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22.9.2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cần xác định rõ những nội dung cần làm, tập trung vào việc đổi mới phong cách, tác phong công tác, lề lối làm việc, tôn trọng dân, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân, nêu cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm phục vụ gắn với thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng, dân vận chính quyền; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “Nói đi đôi với làm”. Tập trung chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà Nhân dân quan tâm, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triến khai thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả mọi hoạt động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực, tham ô, tham nhũng; thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.

Rà soát, xây dựng, công bố và tổ chức thực hiện các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ gắn với việc đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Tây Ninh thi đua thực hiện văn hoá công sở”, Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” và Chỉ thị số 05- CT/TU, ngày 20.7.2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ.

Hy Uyên