Phát động thi đua thực hiện "Năm Dân vận khéo" 2020

Cập nhật ngày: 01/04/2020 - 09:08

BTNO - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phát động thi đua thực hiện "Năm Dân vận khéo" 2020 trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của phong trào thi đua năm nay là nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức hội, đoàn thể các cấp, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác dân vận, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị; xây dựng, nhân rộng các điển hình "Dân vận khéo", nhất là ở những lĩnh vực, địa bàn trọng yếu, tạo sự đồng thuận và tham gia của người dân.

Thi đua quán triệt, học tập, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung và công tác dân vận nói riêng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, đội viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới.

Lựa chọn những công việc trọng tâm, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang để tập trung chỉ đạo thực hiện, góp phần tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới.

Thực hiện tốt công tác dân vận trong phong trào thi đua "Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới", "Tây Ninh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân về mục tiêu xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm, hiệp lực của toàn xã hội trong triển khai thực hiện; khơi dậy ý chí chủ động vươn lên của người nghèo.

TC