baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH

Cập nhật ngày: 17/05/2011 - 11:35

Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2011.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) 5 năm (2011-2015) đã được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI thông qua, ngày 17.5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có chỉ thị yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương căn cứ vào thực tiễn cơ sở để phát động phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân; tạo thành cao trào hành động cách mạng, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, cùng với việc đẩy mạnh phong trào thi đua, các Bộ, ngành, địa phương phải thường xuyên quan tâm, phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Việc tuyên truyền, học tập và làm theo các tấm gương người tốt, việc tốt không những có tác dụng tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ mọi người phát huy mọi khả năng và phẩm chất tốt đẹp để hoàn thành các nhiệm vụ, mà còn góp phần tích cực bồi dưỡng, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, xây dựng nếp sống mới và xã hội văn minh, đẩy lùi những tư tưởng, việc làm tiêu cực, những thói hư, tật xấu.

Thủ tướng lưu ý việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong các phong trào thi đua. Thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện mục tiêu, phát triển KT-XH của đất nước và của từng ngành, từng địa phương, từng đơn vị cơ sở, trong từng thời gian.

Mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XII là:

- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 7 - 7,5% so với năm 2010.

- Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 10% so với    năm 2010, nhập siêu không vượt quá 18% kim ngạch xuất khẩu.

- Bội chi ngân sách nhà nước ở mức khoảng 5,3% GDP.

- Tạo việc làm cho 1,6 triệu lao động, trong đó đưa 8,7 vạn lao động đi làm việc ở nước ngoài.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo 2% theo chuẩn nghèo mới.

- 4% số xã đạt các tiêu chí nông thôn mới.

- Tỷ lệ che phủ rừng 40%.

(Theo Nghị quyết 02/NQ-CP)

Quan tâm khen thưởng người lao động, người trực tiếp sản xuất

Trong Chỉ thị, Thủ tướng lưu ý rằng, khen thưởng phải trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, bảo đảm dân chủ, công khai, được dư luận xã hội đồng tình, tránh khen thưởng tràn lan, làm suy giảm ý nghĩa của việc khen thưởng.

Bên cạnh đó, chú trọng phát hiện các nhân tố mới để khen thưởng, quan tâm khen thưởng người lao động, người trực tiếp sản xuất, công tác. Thực hiện tốt Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp; bảo đảm tính tiêu biểu, nêu gương, giáo dục và tạo được tác động tích cực, lan tỏa trong toàn xã hội.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi pháp luật về thi đua, khen thưởng. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về thi đua, khen thưởng, trong đó khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật này cho phù hợp với tình hình mới.

Phát động sâu rộng phong trào "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"

Năm 2011, năm đầu của kế hoạch 5 năm, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương căn cứ vào tình hình thực tế của từng Bộ, cơ quan, địa phương để phát động phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng của Bộ, ngành, địa phương mình.

Gắn phong trào thi đua với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong đó phát động sâu rộng phong trào "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí", thực hiện tốt cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Phát động phong trào thi đua trong cả nước với chủ đề: "Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH giai đoạn 2011-2015"

Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương trước hết tập trung thực hiện có hiệu quả 6 nhóm giải pháp chủ yếu trong Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, đồng thời tổ chức thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; phát triển nguồn nhân lực; quân tâm xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới.

(Theo chinhphu.vn)