Huyện Dương Minh Châu:

Phát động thi đua về cải cách hành chính 

Cập nhật ngày: 22/05/2019 - 16:22

BTNO - UBND huyện Dương Minh Châu vừa ban hành kế hoạch phát động thi đua chuyên đề thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019.

Với chủ đề “Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện đạo đức và văn hóa công vụ, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu quả”, UBND huyện Dương Minh Châu đề ra mục tiêu xây dựng các cơ quan hành chính trong toàn huyện trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Người dân đến liên hệ làm thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa của huyện Dương Minh Châu.

Phục vụ tốt cho nhân dân, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi, minh bạch, đúng pháp luật, giảm thời gian và chi phí về vật chất của các doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính gắn với kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Ngoài ra, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và các cơ quan hành chính. Đồng thời khuyến khích, động viên các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, cá nhân, doanh nghiệp tham gia cải cách hành chính.

Ông Trần Văn To- Chủ tịch UBND huyện cho biết, mục tiêu của huyện Dương Minh Châu đề ra là cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính hằng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương, phải xếp từ loại khá trở lên. Phải đạt từ 80% trở lên về chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bên cạnh đó, huyên Dương Minh Châu sẽ đẩy mạnh nâng cao công tác chỉ đạo, tham mưu, triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định các văn bản chỉ đạo của tỉnh và của UBND huyện, đặc biệt là thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

UBND huyện Dương Minh Châu đã công khai số điện thoại tiếp nhận thông tin phản ánh về khó khăn, vướng mắc, gây phiền hà, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, gồm các số 0979.902.189 (ông Lê Khắc Điệp- Chánh văn phòng UBND huyện) và 0984.791.540 (ông Nguyễn Văn Dũng- Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Dương Minh Châu).

Đức An