Thời Sự - Chính trị   Hướng tới Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH:

Phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp uỷ cơ sở 

Cập nhật ngày: 10/08/2020 - 00:36

BTN - Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh là 2 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Tỉnh uỷ. Đến tháng 3.2019, thực hiện Quyết định số 4679-QĐ/TU, ngày 21.3.2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, hợp nhất 2 đảng bộ khối thành Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trực thuộc Đảng bộ tỉnh.

Đảng uỷ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức về nguồn tại Di tích lịch sử Trung ương Cục miền Nam.

Hiện nay, Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh có 77 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với tổng số 4.278 đảng viên, trong đó có 35 đảng bộ cơ sở và 42 chi bộ cơ sở với 2 loại hình tổ chức cơ sở đảng: Khối các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và Khối doanh nghiệp.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ cơ sở thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị” và Nghị quyết Trung ương 6 (khoá X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

Các chi, đảng bộ Khối cơ quan, đơn vị sự nghiệp đã lãnh đạo cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng tham mưu cấp uỷ tỉnh, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; xây dựng, các nghị quyết, đề án thực hiện ba khâu đột phá, những nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đề ra; đề xuất, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Các chi, đảng bộ khối doanh nghiệp tập trung lãnh đạo doanh nghiệp phát huy tính năng động sáng tạo, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tăng doanh thu và lợi nhuận bảo đảm việc làm, thu nhập, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động, nghĩa vụ với Nhà nước.

Các doanh nghiệp trong Khối đã chủ động sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tiết giảm chi phí; phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đầu tư trang thiết bị, mở rộng sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường.

Trong nhiệm kỳ, nộp ngân sách Nhà nước trên 12.603 tỷ đồng, bình quân hằng năm chiếm trên 31% so với tổng thu ngân sách của tỉnh; thực hiện nghĩa vụ nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trích kinh phí Công đoàn trên 515,5 tỷ đồng theo quy định.

Đảng uỷ Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chi, đảng bộ cơ sở thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng đoàn kết nội bộ trên cơ sở đấu tranh tự phê bình và phê bình, tạo sự thống nhất về nhận thức tư tưởng, hành động; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo thông qua xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, phân định rõ vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân.

Đồng thời quan tâm chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng trực thuộc bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ. Bình quân trong 5 năm, tỷ lệ cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90,42% (vượt 5,42% so Nghị quyết).

Bí thư Đảng uỷ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trần Lê Duy tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán- 2020 cho hộ nghèo xã Thanh Điền.

Công tác quản lý đảng viên được thực hiện tốt nơi đảng viên công tác và cư trú. Hầu hết đảng viên trong khối có ý thức học tập nâng cao trình độ, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống.

Kết quả đánh giá chất lượng bình quân trong nhiệm kỳ có 97,13% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (vượt 12,13% so Nghị quyết). Công tác tạo nguồn kết nạp Đảng luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 1.209 đảng viên (vượt 51% so với Nghị quyết Đảng bộ khối và vượt 4,22% so với chỉ tiêu Tỉnh uỷ giao).

Trong nhiệm kỳ đã tổ chức kiểm tra, giám sát 528 tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc tiến hành kiểm tra đảng viên chấp hành hoặc giám sát chuyên đề vượt 26% so chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Ban Thường vụ, UBKT Đảng uỷ khối và cấp uỷ cơ sở đã xem xét thi hành kỷ luật 43 trường hợp (3 tổ chức, 40 cá nhân), giảm 47 trường hợp so nhiệm kỳ trước. Trong xử lý kỷ luật đảng viên, tổ chức đảng sai phạm được thực hiện đúng phương châm, nguyên tắc, thủ tục theo quy định.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được Đảng bộ Khối đặc biệt quan tâm; đã triển khai, quán triệt đầy đủ và kịp thời các nghị quyết, chỉ thị có liên quan đến việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong khối. Kết quả trong nhiệm kỳ đã tiết kiệm được trên 212 tỷ đồng từ nguồn chi hành chính, sản xuất, kinh doanh, xây dựng cơ bản... góp phần quản lý có hiệu quả ngân sách Nhà nước, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong khối.

Công tác cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, trong các cơ quan quản lý Nhà nước được triển khai thực hiện tốt. Công tác lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội được quan tâm. Các đoàn thể thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi hợp pháp cho đoàn viên, hội viên và người lao động; tuyên truyền, vận động thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình; tổ chức các hội thi tay nghề, sáng tạo trong lao động, sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm; ký kết và tuân thủ các thoả ước lao động tập thể; chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nổi bật là công tác xã hội, nhân đạo, từ thiện đã được các đoàn thể chính trị - xã hội trong khối thực hiện tích cực bằng nhiều hình thức trên 1,4 tỷ đồng. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện 200 công trình, phần việc thanh niên, phong trào hành động cách mạng.

Đã quyên góp ủng hộ với tổng số tiền trên 9,67 tỷ đồng; hiến máu nhân đạo được 2.197 đơn vị máu. Qua các phong trào hành động, các đoàn thể đã giới thiệu cho cấp uỷ Đảng 1.184 đoàn viên ưu tú.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2015-2020 cũng còn một số mặt hạn chế, khuyết điểm như: còn 2/13 chỉ tiêu chưa đạt Nghị quyết đề ra, có 5 tổ chức cơ sở đảng xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ (Nghị quyết Đại hội không còn tổ chức cơ sở đảng yếu kém), đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 9,7% hằng năm (Nghị quyết Đại hội trên 10%).

Với phương châm “Đoàn kết - sáng tạo - đổi mới - phát triển”, Đại hội Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 10 đến 12.8.2020 là sự kiện chính trị quan trọng của toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Khối.

Đại hội sẽ phân tích, đánh giá một cách toàn diện, sâu sắc những thành tựu cũng như những hạn chế, khuyết điểm để phân tích, thảo luận, đề ra nhiệm vụ trọng tâm mang tính hiệu quả cao cho nhiệm kỳ 2020-2025, xác định những chỉ tiêu, giải pháp phù hợp, tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và cấp uỷ cơ sở, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

NGÔ MẪN