baotayninh.vn

Thời Sự - Chính trị   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phát triển đảng viên trong giáo viên trường học: Thực tiễn ở thành phố Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 22/09/2023 - 05:21

BTN - Thời gian qua, Thành uỷ Tây Ninh đặc biệt chú trọng công tác phát triển Đảng trong đội ngũ giáo viên trường học nhằm bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp giáo dục và xây dựng Đảng trong tình hình mới.

Chi bộ Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha kết nạp đảng viên cho 3 giáo viên nhân kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19.5.2023.

Phát triển Đảng trong giáo viên trường học là yêu cầu của công tác xây dựng Đảng, đổi mới giáo dục và đào tạo

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo được xác định là sự nghiệp chung của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội nhưng người trực tiếp thực hiện là thầy giáo, cô giáo. Mang trên mình nhiệm vụ nặng nề là đào tạo thế hệ kế thừa cho đất nước, mỗi thầy, cô giáo có trách nhiệm giáo dục cho thế hệ trẻ lý tưởng đạo đức chân chính, hệ thống các giá trị, bồi dưỡng cho họ những phẩm chất cao quý và năng lực sáng tạo phù hợp với sự phát triển của xã hội.

Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4.11.2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, chỉ rõ “giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân” và đề ra nhiệm vụ “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với đổi mới giáo dục và đào tạo”, “coi trọng công tác phát triển Đảng, công tác chính trị, tư tưởng trong các trường học, trước hết là trong đội ngũ giáo viên. Bảo đảm các trường học có chi bộ”.

Ông Ngô Khắc Đức- Bí thư Chi bộ Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha nêu quan điểm: Hiện nay, giáo dục đang chuyển từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng (dạy và học trực tuyến, ngoại khoá, nghiên cứu khoa học).

Vì thế, việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, đặc biệt là phát huy tính tiên phong, gương mẫu, sáng tạo trong đổi mới của đảng viên trong giáo viên là khâu quan trọng của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay.

Ông Phương Cương, Bí thư Chi bộ Trường THPT Lê Quý Đôn chia sẻ, phát triển Đảng trong giáo viên có vai trò quan trọng, góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong giáo viên là rất cần thiết, tăng cường “sức trẻ” cho Đảng, tạo nguồn cán bộ kế cận; nâng cao vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm trong mọi hoạt động chuyên môn và đoàn thể.

Đồng thời, phát triển Đảng trong giáo viên góp phần nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống văn hoá cho học sinh thông qua quá trình giáo dục, tiếp cận và triển khai các hoạt động giáo dục cho học sinh”.

Hiện 48 trường học trên địa bàn Thành phố đều có chi bộ (43/48 chi bộ có chi uỷ), trong đó có 6 chi bộ cơ sở trực thuộc Thành uỷ (4 chi bộ Trung học phổ thông, 1 chi bộ Trường phổ thông Dân tộc nội trú, 1 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên) và 42 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở phường, xã với 941 đảng viên (6 chi bộ cơ sở là 175 đảng viên; 42 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở là 766 đồng chí), chiếm tỷ lệ 55,98% so với tổng số người hiện có mặt; tổng số người hiện có mặt chưa là đảng viên 740 người, chiếm tỷ lệ 44,02.

Thời gian qua, các cấp uỷ, chi bộ các trường học dù có quan tâm tạo nguồn, kết nạp đảng viên là giáo viên, nhưng số lượng còn ít (trong hai năm 2020-2021 kết nạp 56 giáo viên); số lượng giáo viên chưa là đảng viên cao, nhưng có nguyện vọng vào Đảng rất thấp; số chi bộ có tỷ lệ giáo viên có nguyện vọng vào Đảng dưới 30% rất cao (27/48 chi bộ, chiếm tỷ lệ 56,25), đặc biệt có một số chi bộ không có giáo viên có nguyện vọng vào Đảng (6/48 chi bộ, chiếm tỷ lệ 12,5%); một số chi bộ nhiều năm không kết nạp đảng viên; nhiều chi bộ có số lượng quần chúng nhiều nhưng kết nạp vào Đảng rất ít; số chi bộ có tỷ lệ đảng viên dưới 50% so với người đang việc còn nhiều (15/48 chi bộ, chiếm tỷ lệ 31,25%).

Thực trạng trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân: một số chi bộ trường học chưa quan tâm đúng mức đến công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên; công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho quần chúng chưa được chú trọng, chưa tạo được sự thu hút, thuyết phục; chưa thường xuyên thực hiện tốt phân công cấp uỷ viên, đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ quần chúng, giới thiệu để chi bộ xem xét, kết nạp đảng.

Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chi bộ, đảng viên ở một số chi bộ trường học còn hạn chế; một số cấp uỷ viên chi bộ, lãnh đạo, quản lý, đảng viên ở trường học chưa gương mẫu, vi phạm, bị xử lý kỷ luật đã tác động tiêu cực đến công tác xây dựng chi bộ và tư tưởng, nhận thức của quần chúng trong trường học. Phương pháp lãnh đạo, giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên của đảng uỷ phường, xã đối với các chi bộ trực thuộc còn bình quân, chưa rà soát đánh giá nguồn của các chi bộ trường học để làm cơ sở giao chỉ tiêu.

Bên cạnh đó, một số đảng uỷ phường, xã chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trường học và chưa kiểm điểm đối với các chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ phát triển đảng viên và các chi bộ chưa tích cực trong phát triển đảng viên.

Nhiều trường học còn thiếu giáo viên, giáo viên tập trung nhiều cho chuyên môn, chưa sắp xếp được thời gian tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; một số trường hợp khác do vướng lý lịch và yếu tố gia đình, tôn giáo nên không có nguyện vọng vào Đảng...

Cần nhiều nỗ lực, quyết liệt hơn nữa

Trên cơ sở rà soát, đánh giá thực tiễn công tác phát triển đảng viên trong giáo viên trường học, Ban Thường vụ Thành uỷ đã ban hành Kế hoạch chuyên đề số 75-KH/TU, ngày 25.3.2022 về phát triển đảng viên là giáo viên trong trường học trên địa bàn thành phố Tây Ninh, giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, phấn đấu đến cuối năm 2025: 100% chi bộ trường học có số lượng đảng viên đạt tỷ lệ từ 50% trở lên và tỷ lệ bình quân đảng viên trong các chi bộ trường học đạt từ 60% trở lên so với tổng số người có mặt; 100% chi bộ trường học đều có cấp uỷ; kết nạp từ 195 đảng viên là giáo viên.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Ban Thường vụ Thành uỷ đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp cho các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có liên quan; quán triệt các cấp uỷ, tổ chức đảng xác định rõ phát triển đảng viên trong giáo viên trường học là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng.

Đặc biệt chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng trong giáo viên; xây dựng chi bộ nhà trường vững mạnh, đoàn kết, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp uỷ chi bộ đối với nhà trường; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chi bộ, nhà trường và phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đứng cấp uỷ, lãnh đạo nhà trường, đảng viên; đổi mới việc giao chỉ tiêu phát triển đảng viên; tăng cường khen thưởng hằng năm để tạo thêm động lực và khuyến khích các tổ chức đảng quan tâm hơn trong công tác phát triển đảng...

Đồng thời, lãnh đạo UBND Thành phố thường xuyên chỉ đạo ngành Giáo dục địa phương phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên; lấy kết quả thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng viên là căn cứ quan trọng để xem xét, đánh giá, xếp loại thi đua của ngành, xếp loại người đứng đầu.

Với những giải pháp cụ thể, sau một năm rưỡi triển khai thực hiện, công tác phát triển Đảng trong giáo viên trường học trên địa bàn bước đầu đạt được kết quả quan trọng; số lượng, chất lượng đảng viên chi bộ trường học dần tăng lên; các chi bộ có sự quan tâm tạo nguồn, xem xét kết nạp đảng viên. Đến đầu tháng 9.2023, đã kết nạp được 69 đảng viên là giáo viên, nâng số lượng đảng viên các trường học lên 941/1.681 cán bộ, giáo viên, nhân viên, chiếm tỷ lệ 55,98% (trước khi ban hành kế hoạch chuyên đề là 52,14%); hoàn thành 100% hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường học là đảng viên.

Nhiều tổ chức đảng đã có chuyển biến tích cực, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đảng viên trong giáo viên như: Đảng bộ phường 3 kết nạp 12 đảng viên, Đảng bộ phường Ninh Thạnh kết nạp 8 đảng viên, Đảng bộ phường Ninh Sơn kết nạp 6 đảng viên, Đảng bộ xã Thạnh Tân kết nạp 6 đảng viên, Chi bộ Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha kết nạp 8 đảng viên...

Ông Phạm Văn Thảo- Bí thư Đảng uỷ phường Ninh Thạnh cho biết, chất lượng đảng viên được kết nạp vào Đảng luôn được chú trọng, ngoài bảo đảm tiêu chuẩn chung, giáo viên xin vào Đảng phải thật sự là những thầy giáo, cô giáo có thành tích trong công tác, nổi trội trong hoạt động đoàn thể và có quan hệ gắn kết với đồng nghiệp, được đảng viên, quần chúng tín nhiệm cao.

Ông Ngô Khắc Đức- Bí thư Chi bộ Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha đánh giá, khi được kết nạp vào Đảng, giáo viên nắm, hiểu rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên, không ngừng rèn luyện, phấn đấu vượt qua thử thách, trưởng thành qua thực tiễn; gương mẫu thực hiện quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; luôn có ý thức xây dựng nội bộ đoàn kết, góp phần xây dựng chi bộ, nhà trường vững mạnh.

Bước đầu đạt kết quả khả quan, song phát triển đảng viên trong giáo viên vẫn còn hạn chế. Vì vậy, các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, nhất là cấp uỷ, chi bộ, người đứng đầu ở từng trường học cần phải nỗ lực và quyết liệt hơn nữa; phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường; không ngừng xây dựng đoàn kết nội bộ; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng trong giáo viên trường học.

Tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên trường học trong tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho chi bộ xem xét kết nạp vào Đảng; tham gia tích cực vào việc xây dựng chi bộ, xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh.

UBND Thành phố, Phòng GD&ĐT Thành phố quyết liệt hơn nữa trong phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyên môn gắn với công tác xây dựng Đảng ở trường học; thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với giáo viên; quan tâm để giáo viên có trình độ, năng lực phát triển bản thân; khuyến khích, định hướng các trường lựa chọn giáo viên là đảng viên có năng lực, có phẩm chất tốt đảm nhận các vị trí tổ trưởng, tổ phó chuyên môn và cấp trưởng, cấp phó các tổ chức chính trị - xã hội.

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ cho biết, thời gian tới, Thành uỷ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp và cách làm hiệu quả trong phát triển đảng viên; phát huy hơn nữa sự nỗ lực, quyết liệt của cả hệ thống chính trị để thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển đảng viên theo Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16.6.2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong trường học, kiến nghị Trung ương tổng kết Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 30.5.1998 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chính trị tư tưởng, củng có tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong các trường học, để ban hành chỉ thị mới và đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với yêu cầu giai đoạn hiện nay, gắn với thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16.6.2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Bình Minh - Lưu Của