BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phát triển văn hoá đi đôi với tăng trưởng kinh tế

Cập nhật ngày: 11/10/2009 - 06:04

Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với giữ gìn và phát triển văn hoá

Chiều 11.10, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội thảo khoa học “Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội”. Hội thảo nhằm đề xuất những kiến nghị góp phần tổng kết, bổ sung, phát triển Cương lĩnh và chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng.

Các tham luận gửi đến và trình bày tại Hội thảo tập trung phân tích, làm rõ quá trình nhận thức, phát triển tư duy lý luận của Đảng ta về mối quan hệ và giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; tình hình thực hiện mối quan hệ này từ khi ban hành Cương lĩnh năm 1991 đến nay và đề xuất các kiến nghị ở tầm Cương lĩnh và các Báo cáo Chính trị về các vấn đề liên quan đến mối quan hệ này.

Nhìn lại quá trình nhận thức của Đảng ta về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, các nhà khoa học khẳng định: Đảng ta luôn luôn chú ý đến mối quan hệ này. Trên cơ sở nhận thức rõ tính mâu thuẫn và thống nhất trong quá trình tăng trưởng kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, Đảng ta đã từng bước đề ra những quan điểm, chủ trương và giải pháp kịp thời, đúng đắn để xử lý mối quan hệ này.

Tại đây, GS. Nguyễn Minh Thuyết (Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội) và một số đại biểu đã đề xuất 4 kiến nghị cần thiết để thực hiện tốt hơn mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Đó là: Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa các doanh nghiệp; Tăng cường đầu tư cho các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, khoa học và công nghệ; Cải cách tài chính công, điều chỉnh chính sách về đất đai, chính sách lương; Tăng cường dân chủ, bảo đảm tính minh bạch công khai, đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.

Tại hội thảo, các nhà khoa học đã trao đổi kinh nghiệm giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá, thực hiện công bằng xã hội của một số nước trên thế giới.

(Theo TTXVN)