Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội khóa XIV 

Cập nhật ngày: 11/11/2023 - 15:46

Sáng 11.11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV chủ trì Phiên họp thứ nhất của Tiểu ban Điều lệ Đảng.

https://file1.dangcongsan.vn/data/0/images/2023/11/11/upload_35/hdc6edbae-423e-4d93-aa54-812dea7cd39f.jpg?dpi=150&quality=100&w=800

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu kết luận Phiên họp. 

Phát biểu tại phiên họp, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nêu rõ: Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV được thành lập theo Quyết định 128-QĐ/TW, ngày 16/10/2023 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Tiểu ban Điều lệ Đảng có nhiệm vụ chuẩn bị các nội dung phục vụ cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
 
Tiểu ban gồm 35 đồng chí, trong đó có 8 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng; Phó Chủ tịch Quốc hội; Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng; 2 Bí thư Đảng ủy Khối và người đứng đầu của các Tổ chức Chính trị - xã hội;  8 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy là những đồng chí có kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng.
 

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, Tiểu ban Điều lệ Đảng có cơ cấu tương đối toàn diện, tập trung thực hiện 2 nhiệm vụ được giao trong Quyết định 128. Nhiệm vụ thứ nhất là xây dựng Báo cáo về công tác xây dựng Đảng 5 năm từ 2021-2025. Nhiệm vụ thứ hai là Xây dựng báo cáo tổng kết việc thực hiện Điều lệ Đảng và sửa đổi bổ sung Điều lệ Đảng để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.

https://file1.dangcongsan.vn/data/0/images/2023/11/11/upload_35/2cdc140e-8653-46d6-ae05-3111fd07b4eb.jpg?dpi=150&quality=100&w=800

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Phiên họp. 

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nêu rõ: Gắn với chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 9 (5/2024), Tiểu ban Điều lệ Đảng sẽ trình Đề cương các Văn kiện (trong đó có đề cương 2 báo cáo theo nhiệm vụ được giao của Tiểu ban Điều lệ).
 
Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 10 (10/2024) Tiểu ban Điều lệ Đảng sẽ trình Dự thảo các Văn kiện để Ban chấp hành Trung ương thảo luận. Tại Hội nghị này, đồng thời với Dự thảo các Văn kiện sẽ trình Đề án Tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng.
 

Từ năm 2025, Dự thảo các Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV được thảo luận ở Đại hội cấp cơ sở, cấp huyện, quận và cấp tỉnh. Đến Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 11 (5/2025), Ban Chấp hành Trung ương Đảng chính thức thông qua các Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng, trong đó có 2 báo cáo của Tiểu ban Điều lệ Đảng.

https://file1.dangcongsan.vn/data/0/images/2023/11/11/upload_35/h08b16cb6-46a5-461e-ad2e-baac94915dca.jpg?dpi=150&quality=100&w=800

Hình ảnh tại Phiên họp. 

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các đồng chí thành viên Tiểu ban phát huy tinh thần, trách nhiệm cũng như những kinh nghiệm từ các nhiệm kỳ trước để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Tiểu ban. Đề cương các báo cáo cần bám sát các nhiệm vụ của Đại hội XIII của Đảng; các ban tham mưu cần có tập tài liệu riêng. Đồng chí Trưởng Tiểu ban cũng giao Ban Tổ chức Trung ương tổng hợp các ý kiến của các thành viên và góp ý các cấp để trình Tiểu ban trong các phiên họp.
 

Tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày kế hoạch hoạt động của Tiểu ban Điều lệ Đảng; Các thành viên Tiểu ban Điều lệ Đảng đóng góp ý kiến vào Chương trình hoạt động; nhiệm vụ xây dựng Báo cáo về công tác xây dựng Đảng 5 năm từ 2021-2025 và nhiệm vụ xây dựng báo cáo Tổng kết việc thực hiện Điều lệ Đảng; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII đã thảo luận và thống nhất quyết định thành lập 5 Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng gồm: Tiểu ban Văn kiện; Tiểu ban Kinh tế - Xã hội; Tiểu ban Nhân sự; Tiểu ban Điều lệ Đảng; và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội.

Nguồn dangcongsan.vn