BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI): Triển khai không đạt hiệu quả sẽ kiểm điểm

Cập nhật ngày: 18/05/2012 - 05:45

(BTNO)- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa ban hành Công văn chỉ đạo về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trong đó yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ phân công lãnh đạo và chuyên viên theo dõi địa bàn dự các buổi tổ chức, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) ở cấp cơ sở.

Các đại biểu tham dự hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) về  “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” do BTV Tỉnh uỷ Tây Ninh tổ chức.

Các huyện/ thị uỷ và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ theo dõi tình hình tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) ở các tổ chức đảng trực thuộc.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ kiểm tra các cấp uỷ, tổ chức đảng triển khai không đạt yêu cầu (nhất là các xã, phường, thị trấn, các đơn vị sự nghiệp, bệnh viện, trường học…) để có sự chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời, tổ chức triển khai lại, nếu triển khai không đạt hiệu quả sẽ kiểm điểm.

Định kỳ hằng tuần các huyện, thị uỷ và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kết quả học tập.

TỐ TUẤN