BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Công tác cải cách hành chính còn chậm, còn mang tính hình thức

Cập nhật ngày: 27/07/2013 - 05:50
HTML clipboard

(BTNO) - Sáng 26.7, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức.

Tham dự Hội nghị tại đầu cầu Tây Ninh có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ cùng lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành, thành viên Ban chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Tây Ninh.

Theo Bộ Nội vụ, trong 6 tháng đầu năm, các bộ, ngành đã hoàn thành việc đơn giản hoá 115 thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện đánh giá tác động 1.053 TTHC được quy định tại 237 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; ban hành 2.181 quyết định công bố TTHC và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia. Bộ Tư pháp đã kiểm soát chất lượng 23.451 hồ sơ TTHC để công khai trên mạng Internet; tiến hành rà soát 890 quy định, TTHC được quy định tại 157 văn bản quy phạm pháp luật. Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã rà soát 5.840 quy định, TTHC được quy định tại 1.138 văn bản quy phạm pháp luật.

Tại hội nghị, đại biểu các bộ, ngành, địa phương đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong việc cải cách chế độ công vụ, công chức và đề xuất các cấp, các ngành cần xây dựng quy trình chuẩn và áp dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết các TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; sớm ban hành văn bản hướng dẫn đánh giá cán bộ công chức…

Các đại biểu tham dự hội nghị tại đầu cầu Tây Ninh

Theo Sở Nội vụ Tây Ninh, trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh ban hành 11 Quyết định về việc công bố, công khai bộ TTHC mới ban hành/TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/TTHC bị huỷ bỏ hoặc bãi bỏ của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Kết quả, đã công bố và nhập vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC là 846 TTHC. Trong đó đề nghị công khai là 465 TTHC, đề nghị không công khai (bãi bỏ, huỷ bỏ) là 381 TTHC. Tổng số TTHC của tỉnh trong kỳ báo cáo là 1.965 TTHC.

Về tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đến ngày 30.6.2013, các cơ quan hành chính nhà nước đã thực hiện cơ chế một cửa là 123 cơ quan, trong đó 19/19 sở và cơ quan thuộc UBND tỉnh (trong đó có Ban Quản lý Khu kinh tế Tây Ninh); 09/09 huyện, thị xã và 95/95 xã, phường, thị trấn.

Tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết của các cấp (tỉnh, huyện, xã) và các cơ quan tổ chức thực hiện dịch vụ công trên địa bàn tỉnh 382.219 hồ sơ (trong đó hồ sơ năm 2012 chuyển sang 7.582 hồ sơ). So với số hồ sơ phải giải quyết, số hồ sơ trả đúng thời hạn 374.860 hồ sơ, chiếm 98,1%; số hồ sơ đang giải quyết 5.889 hồ sơ, chiếm 1,5%; số hồ sơ trễ hạn (đã giải quyết và đang giải quyết) 2.045 hồ sơ, chiếm 0,5%. Một số hồ sơ trễ hạn là do các tổ chức, cá nhân chưa đến nhận kết quả, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, chưa bổ sung đủ các giấy tờ; số liệu của hồ sơ địa chính giữa cấp xã và cấp huyện có nơi chưa thống nhất.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, cải cách hành chính nói chung và cải cách chế độ công vụ, công chức nói riêng là trách nhiệm và là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của mỗi bộ, ngành, địa phương. Phó Thủ tướng cho rằng, công tác cải cách hành chính còn chậm, còn mang tính hình thức. Về cải cách chế độ công chức, công vụ, cần xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức; tập trung sửa đổi và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chức danh công chức, xây dựng hệ thống chức danh nghề nghiệp của viên chức theo Luật Viên chức.

Hoạt động ứng dụng công nghệ tin học vào quản lý công chức, viên chức cần được đẩy mạnh; nhân rộng việc ứng dụng tin học vào thi tuyển công chức trong phạm vi cả nước nhằm đảm bảo tối đa tính công khai, minh bạch, công bằng, chất lượng, tránh tiêu cực; sớm xây dựng và đưa vào sử dụng cơ sở dữ liệu quản lý công chức, viên chức. Các cơ quan hành chính tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế, tuyển chọn những người đủ năng lực, trình độ, phẩm chất, đáp ứng các yêu cầu công việc được giao; thực hiện thí điểm chế độ công chức hợp đồng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020. Bộ Nội vụ khẩn trương triển khai, hoàn thành kế hoạch xác định và công bố Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, ngành, địa phương; triển khai thực hiện phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước. 

HY UYÊN