BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phỏng vấn Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh Nguyễn Thị Thu Thủy: Thi đua yêu nước vừa là động lực, vừa là mục tiêu phát triển tỉnh nhà

Cập nhật ngày: 10/06/2013 - 11:00
HTML clipboard

Bà Trần Thị Hà- Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐ-KT Trung ương tặng hoa chúc mừng tỉnh Tây Ninh đạt hạng Nhất trong Cụm thi đua miền Đông Nam bộ năm 2012

 (BTN) - Kính thưa bà Chủ tịch, nhân kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, bà có thể nói khái quát với bạn đọc Báo Tây Ninh về ý nghĩa, tác dụng của sự kiện lịch sử này?

- Chúng ta đều biết, sau khi Đảng ta lãnh đạo toàn dân tiến hành cuộc cách mạng tháng Tám thành công, ngày 2.9.1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, đất nước vừa giành được độc lập thì thực dân Pháp lại tiếp tục xâm lược nước ta. Trong giai đoạn khó khăn, gian khổ, ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 11.6.1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc để khơi dậy tinh thần yêu nước của toàn dân, tạo nên sức mạnh tinh thần và vật chất vô cùng to lớn, đưa cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác hết sức vẻ vang, đỉnh cao là kháng chiến chống Pháp thắng lợi với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu và đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược với đại thắng mùa xuân 1975 - giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

65 năm qua, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn được Đảng và Nhà nước ta phát triển và vận dụng một cách sáng tạo trong từng giai đoạn cách mạng. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ đã động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ, giải phóng đất nước khỏi ách ngoại xâm; xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, tiến lên công nghiệp hoá, hiện đại hoá nước nhà trong giai đoạn hiện nay.  

Lãnh đạo các tỉnh miền Đông Nam bộ ký kết giao ước thi đua năm 2013

- Đề nghị bà Chủ tịch cho biết thêm vài nét về phong trào thi đua yêu nước, về công tác khen thưởng của tỉnh ta thời gian gần đây; nhất là tác dụng, hiệu quả của các phong trào thi đua đối với việc xây dựng, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh?

- Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên phạm vi cả nước đã có những chuyển biến tích cực. Truyền thống thi đua yêu nước của nhân dân ta là động lực tinh thần quý báu, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế của đất nước.

Ở tỉnh ta, cũng như cả nước, những năm gần đây bối cảnh kinh tế thế giới biến động rất phức tạp và khó khăn, thương mại sụt giảm mạnh, tăng trưởng toàn cầu thấp tác động tiêu cực đến nền kinh tế nước ta. Trong nước việc thắt chặt tài khoá và tiền tệ, doanh nghiệp khó tiếp cận vốn, sản xuất khó khăn, nhiều doanh nghiệp bị thiệt hại, thu hẹp sản xuất, không đứng vững trong môi trường cạnh tranh. Tuy nhiên với sự tập trung lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự giám sát của Hội đồng nhân dân, sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, cùng với sự phối hợp vận động đồng bộ của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, sự đồng thuận, hưởng ứng, ủng hộ của các ngành, các cấp, của cộng đồng doanh nghiệp đã giúp nền kinh tế phát triển ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo, chỉ số giá tiêu dùng được kéo giảm.

Phong trào thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh tiếp tục phát triển, từng tập thể, cá nhân các ngành, các cấp nỗ lực thi đua lao động sản xuất, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ năm 2012. Kết quả trong 21 chỉ tiêu năm 2012 theo Nghị quyết HĐND tỉnh, có 17 chỉ tiêu đạt và vượt, cả 3 khu vực sản xuất nông - lâm - thuỷ sản, công nghiệp, dịch vụ đều tăng khá so với năm 2011. Tăng trưởng GDP mặc dù chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết, nhưng tốc độ tăng 12,5% trong điều kiện nền kinh tế khó khăn là sự nỗ lực lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Công tác khen thưởng gắn liền phong trào thi đua đã góp phần động viên, thúc đẩy phong trào thi đua phát triển trên các lĩnh vực, công tác bình xét hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua đảm bảo công khai, dân chủ, đúng thành tích, chú trọng hình thức khen nhanh, kịp thời cho các tập thể cá nhân có thành tích đột xuất, không  khen và không đề nghị khen tràn lan, không có tác động nêu gương, việc khen và đề nghị khen cho cá nhân trực tiếp lao động đã được quan tâm, chú trọng, điều này đã được Trung ương ghi nhận tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng toàn quốc năm 2012.

Với những kết quả đạt được trên đã khẳng định được hiệu quả của các phong trào thi đua đã được tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện rộng khắp từ trong Đảng, chính quyền ra tới nhân dân, nên đã huy động được sức mạnh tổng lực của toàn xã hội.

- Với tư cách là người đứng đầu chính quyền tỉnh, cũng là người lãnh đạo cao nhất của phong trào thi đua yêu nước trong tỉnh, bà Chủ tịch có thể cho biết tỉnh ta đã tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua như thế nào; đã vận dụng những biện pháp nào để phong trào thi đua yêu nước thực sự đi vào cuộc sống, tạo thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh? 

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, những năm qua và gần đây nhất là năm 2012, 2013, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chủ động phát động các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 25.1.2013 về việc phát động thi đua năm 2013, với tinh thần “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”, gắn kết chặt chẽ việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với phong trào “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”; thực hiện có hiệu quả chương trình hành động về phát triển nguồn nhân lực, về đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy mạnh mẽ tính năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Tiếp tục hướng dẫn 13 khối thi đua của tỉnh, xây dựng quy chế hoạt động, triển khai bảng điểm chi tiết phù hợp với hoạt động của từng khối thi đua.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, trong những năm qua Hội đồng TĐ-KT tỉnh, các cấp các ngành trong tỉnh đã cụ thể hoá nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với từng ngành, từng địa phương; tổ chức phát động các phong trào thi đua thường xuyên, đột xuất, gắn với các ngày lễ lớn, các ngày truyền thống của tỉnh, của ngành, của địa phương; hướng thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, tháo gỡ những khó khăn, tạo ra không khí thi đua sôi nổi, khơi dậy sức mạnh đoàn kết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị, góp phần đẩy mạnh việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2013 và kế hoạch 5 năm 2011-2015 của tỉnh.

- Với sự chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua chặt chẽ, sâu rộng như thế, xin bà Chủ tịch cho biết tỉnh đã gặt hái được những kết quả cụ thể nào từ phong trào thi đua; đồng thời góp phần xác định vị thế của tỉnh như thế nào trong phong trào chung của cả nước và khu vực?

- Trong năm 2012 tỉnh tập trung phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước sát với tình hình và nhiệm vụ của địa phương. Đó là các phong trào lớn của tỉnh như “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Thi đua thực hiện 3 chương trình đột phá: xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực và cải cách hành chính”; song song đó là đẩy mạnh thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận, của các ngành, các đoàn thể, các địa phương, đơn vị… Kết quả cụ thể qua 2 năm triển khai trên địa bàn tỉnh, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” bước đầu đã tạo chuyển biến về nhận thức và sự hưởng ứng tích cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các địa phương trong tỉnh đã tập trung phát động phong trào và triển khai sâu rộng đến tận cơ sở với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực theo phương châm “phát huy nội lực là chính” và đã được nhân dân đồng tình hưởng ứng, nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân đã đóng góp tiền, hiến đất, đóng góp công lao động, xây tặng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ vốn cho người nghèo… từ đó xuất hiện nhiều tấm gương điển hình rất tiêu biểu như 65 hộ dân huyện Bến Cầu tự nguyện hiến 41.000m2 đất xây dựng nông thôn mới, gia đình ông Nguyễn Văn Ơi ở ấp Lộc Châu, xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng hiến trên 1.300m2 đất xây dựng trường học, ông Đặng Hữu Nghĩa ở huyện Hoà Thành đóng góp 8 tỷ đồng để xây dựng trường học, ông Trần Phong Ảnh ở xã Tân Hưng, huyện Tân Châu ủng hộ 670 triệu đồng xây dựng cầu qua suối ở Trà Vong, huyện Tân Biên, ông Trần Văn Ngon ở ấp Cây Khế, xã Tân Hoà, huyện Tân Châu hiến 4.800m2 đất xây dựng nhà văn hoá ấp, bà Nguyễn Thị Sơn ở ấp 4, xã Trà Vong hiến 300m2 đất thổ cư xây dựng trạm cấp nước sạch tại khu dân cư ấp 4, ông Nguyễn Minh Thanh, Phó trưởng Phòng VH-TT huyện Dương Minh Châu hiến 1.600m2 đất để xây dựng 9 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo…

Đối với 13 khối thi đua theo Quyết định của UBND tỉnh có nhiều nội dung, hình thức tổ chức hoạt động thi đua thiết thực, sôi nổi, đi vào chiều sâu, gắn với chức trách, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh trao cờ luân lưu cụm thi đua miền Đông Nam bộ năm 2013 cho đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận (cụm trưởng), tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (cụm phó)

Đặc biệt, trong năm 2012 tỉnh Tây Ninh được bầu làm cụm trưởng cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ, UBND tỉnh đã tích cực tham gia hoạt động và nêu cao vai trò cụm trưởng, đã hướng dẫn các tỉnh thành viên trong cụm đăng ký thi đua và cùng nhau thi đua trong việc điều hành phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng thực hiện nội dung giao ước thi đua. Kết thúc đợt thi đua các thành viên trong cụm (gồm 7 tỉnh: Tây Ninh, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước và Ninh Thuận) đã xem xét từng tiêu chí đặt ra và bình bầu chấm điểm đúng quy định. Kết quả năm 2012 Tây Ninh đạt 963,62/1.000 điểm xếp hạng Nhất cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ. Đây là năm thứ 4 liên tiếp Tây Ninh được xếp thứ hạng cao trong cụm và được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.

- Xin cảm ơn bà Chủ tịch đã cung cấp cho bạn đọc Báo Tây Ninh nhiều thông tin rất quý báu.

NGUYỄN TẤN HÙNG

(THỰC HIỆN)