baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động thực hiện chính sách dân tộc một cách sáng tạo, hiệu quả

Cập nhật ngày: 29/07/2009 - 06:02

Đồng chí Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư phát biểu kết  luận Hội nghị.

Kết luận Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khoá IX) về công tác dân tộc ngày 29.7, đồng chí Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp, trước hết là người đứng đầu phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động thực hiện chính sách dân tộc một cách sáng tạo, hiệu quả hơn nữa.

Đồng chí Trương Tấn Sang đánh giá, qua hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương về công tác dân tộc, quyền bình đẳng giữa các dân tộc được phát huy trên mọi lĩnh vực của đời sống, đoàn kết giữa các dân tộc được củng cố, về cơ bản các nhiệm vụ chủ yếu do Nghị quyết đề ra đã được thực hiện.

Theo đồng chí Trương Tấn Sang, quyền bình đẳng giữa các dân tộc phải luôn luôn được quán triệt và thực hiện đầy đủ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội công tác dân tộc là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chiến lược của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị.

Việc chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc phải được các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc các đoàn thể tập trung hơn nữa; chú ý lồng ghép các chương trình mục tiêu trên cùng một địa bàn. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức cho đồng bào trực tiếp tham gia thực hiện những nội dung nhiệm vụ của cộng đồng. Kết hợp chặt chẽ thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường và quốc phòng, an ninh.

Đẩy mạnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, sự nghiệp giáo dục-đào tạo, nâng cao dân trí; chăm lo thiết thực hơn nữa việc xây dựng đời sống văn hoá; chú trọng toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ dân tộc thiểu số.

Chủ động tổ chức tốt phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát hiện và chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh tiến độ xây dựng tuyến đường vành đai, hành lang biên giới, tổ chức tốt sản xuất và đời sống nhân dân, làm tốt công tác định canh định cư, gắn với công tác khoán giữ rừng tuyến biên giới, xây dựng đường biên giới Việt Nam với các nước bạn thành đường| biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển lâu dài là những nhiệm vụ được đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh.

Đồng chí Trương Tấn Sang đề nghị, đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ và các bộ, ngành theo chức năng, tiếp tục chỉ đạo thể chế hoá đầy đủ nội dung Nghị quyết phù hợp tính đặc thù vùng đồng bào dân tộc, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ, sát hợp thực tế, đưa Nghị quyết tiếp tục đi vào cuộc sống; rà soát tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc, nhất là ở các địa phương có đông đồng bào dân tộc, để giải quyết phù hợp với yêu cầu.

(Theo chinhphu.vn)