BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương Đảng (khóa XI)

Cập nhật ngày: 03/09/2014 - 09:12

Quang cảnh hội nghị tại Thành uỷ TP.Tây Ninh. Ảnh Thanh Vinh

Các đại biểu đã nghe triển khai nội dung về Nghị quyết số 33 ngày 9.6.2014 của BCH Trung ương Đảng khóa XI và dự thảo chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 khoá IX về “xây dựng và phát triển văn hoá con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát trẻin bền vững đất nước”; Chỉ thị số 36 ngày 30.5.2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết số 32 ngày 26.5.2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, lãnh đạo, quản lý; Kế hoạch tổ chức kỷ niệm về đề cương tuyên truyền 45 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Sau hội nghị này, các Chi, Đảng bộ trực thuộc sẽ tiếp tục triển khai, quán triệt và phổ biến những nội dung của Nghị quyết và các văn bản của Trung ương mới ban hành trên đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tại đơn vị, địa phương để tổ chức thực hiện.

* Trước đó, Đảng ủy Công an tỉnh Tây Ninh cũng đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng ( khóa XI) trong đội ngũ cán bộ, đảng viên thuộc ngành. Đảng uỷ CATN yêu cầu sau hội nghị, cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai học tập; xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của chi, đảng bộ hoàn thành trước ngày 19.9.2014.

Nhóm phóng viên BTNO