BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI)

Cập nhật ngày: 27/02/2014 - 06:21

Thông qua việc tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện phải làm cho mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan, đơn vị nắm được những vấn đề cơ bản của Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của Đảng.

* Sáng 26.2, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8; Chỉ thị của Ban Bí thư (khóa XI) cho gần 150 đồng chí là bí thư, phó bí thư, đảng ủy viên, chi ủy viên các chi, đảng bộ trực thuộc; lãnh đạo các phòng, ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy khối. Đồng chí Lê Văn Thành- Bí thư Đảng ủy khối chủ trì hội nghị. 

Toàn cảnh hội nghị

Các đại biểu đã được nghe và nghiên cứu các chuyên đề như: Kết luận số 74-KL/TW về “Tình hình kinh tế- xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014”, “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế- xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”;

Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;

Chỉ thị số 28-CT/TW về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng; Chỉ thị số 29-CT/TW về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế…

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Võ Hoàng Khải – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nói chuyện thời sự về mối quan hệ nước lớn “kiểu mới” trong cục diện chính trị thế giới giai đoạn hiện nay.

Trên cơ sở Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh yêu cầu cấp ủy Đảng tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 cho các đối tượng ở cơ quan, đơn vị mình, nhất là việc cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, liên hệ trong từng Đảng bộ, chi bộ và từng cương vị chức trách.

Hữu Thiện

* Đảng ủy Công an Tây Ninh cũng đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh, cấp ủy các chi Đảng bộ cơ sở...

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được nghe đồng chí Trịnh Văn Phước, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai, quán triệt các nội dung: Nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

Kết luận số 74 về tình hình kinh tế xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế- xã hội, trọng tâm là 3 khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; các kế hoạch, Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Huyền Trang

* Tại Tân Biên, hội nghị do Huyện ủy Tân Biên tổ chức cũng đã triển khai các nội dung cơ bản, bao gồm Nghị quyết số 29, Kết luận số 74 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Chỉ thị số 29, Kết luận số 73 của Ban Bí thư trung ương Đảng (Khóa XI); Chỉ  thị số 32 của Ban Bí thư trung ương Đảng về triển khai thực hiện hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam…

Hội nghị cũng triển khai chương trình hành động của Tỉnh ủy, Huyện ủy về thực hiện các nội dung của Nghị quyết Trung ương 8 và tập trung thảo luận, nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, tư tưởng và hành động trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị,…

Đức Thịnh

* Tại hội nghị tổ chức ở huyện Bến Cầu, hơn 200 đồng chí trong BCH Huyện ủy và cán bộ chủ chốt cấp huyện mở rộng đã tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Hây yêu cầu các đại biểu cần tập trung nghiên cứu, quán triệt kỹ các nội dung Nghị quyết, kết luận của trung ương; và sau hội nghị này, các chi, đảng bộ có liên quan phải xây dựng chương trình hành động thực hiện sát hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị mình, đồng thời phổ biến đến cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm thống nhất cao về ý chí, hành động trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong xã hội.

Đại biểu đã được nghe các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai Nghị quyết 29, Kết luận 73, 74 của BCH Trung ương Đảng; Chỉ thị 29 của Ban Bí thư TW Đảng; Kết luận 23 của BCH Đảng bộ tỉnh tại Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ Đại hội IX Đảng bộ tỉnh (NK 2010-2015); Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2014; Kế hoạch số 100 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 28 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng..

Quang - Dũng

* Tại Gò Dầu, hội nghị diễn ra với sự tham dự của hơn 150 cán bộ chủ chốt huyện, xã, thị trấn trên địa bàn. Các đại biểu cũng đã được nghe lãnh đạo huyện triển khai các nội dung của Nghị quyết số 29, Kết luận số 74 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Chỉ thị số 29, Kết luận số 73 của Ban Bí thư trung ương Đảng (Khóa XI); Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư trung ương Đảng về triển khai thực hiện hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam…

Đại biểu tham dự hội nghị.

Triển khai Kế hoạch của BTV Tỉnh uỷ về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, Kết luận 23 của BCH Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2010-2015),

Trên cơ sở các nghị quyết, kết luận, Chỉ thị của Trung ương và Tỉnh uỷ, Ban thường vụ huyện ủy Gò Dầu đã xây dựng dự thảo các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, Kết luận của hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng (Khóa XI) sát với tình hình thực tế của địa phương, cơ sở, để thực hiện đạt hiệu quả, đảm bảo đưa Nghị quyết, Kết luận đi vào cuộc sống. 

Công kha- Hồng Ân

* Trong 2 ngày 25 và 26.2, Ban thường vụ Huyện ủy Hòa Thành tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 8 BCH TW Đảng khóa XI cho 233 đảng viên chủ chốt cấp huyện và xã, thị trấn trong huyện.

Tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Hòa Thành Nguyễn Minh Triều cho biết, Hội nghị lần thứ 8 BCH TW Đảng khóa XI đã thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng. Sau khi tiếp thu, BTV Huyện ủy đã xây dựng dự thảo chương trình hành động và đưa ra thảo luận, lấy ý kiến trong hội nghị này.

Ngoài việc triển khai quán triệt các Nghị quyết, Kết luận của BCH Trung ương Đảng khóa XI, hội nghị cũng đã quán triệt các Chỉ thị của Ban bí thư Trung ương Đảng, như Chỉ thị 28 về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, Chỉ thị số 29 về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Chỉ thị số 23 về triển khai thực hiện hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam…

Đây là những nội dung có tính chất quan trọng, có tầm ảnh hưởng to lớn đối với việc thực hiện mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2014 – 2015. Do đó đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải có nhận thức đúng, đầy đủ, toàn diện, khoa học, thống nhất và triển khai thực hiện có hiệu quả ở tại địa phương, đơn vị.

Nguyễn An

* Tại hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI do Huyện ủy Dương Minh Châu tổ chức, đồng chí Trần Văn To- Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện báo cáo với hội nghị 4 chuyên đề chính gồm: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế;

Nghị quyết về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Kết luận về “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014” và “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là 3 khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”; những nội dung cơ bản và mới của bản Hiến pháp được Quốc hội thông qua ngày 28.11.2013.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hợp- Bí thư Huyện ủy Dương Minh Châu nhấn mạnh, việc triển khai Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI có ý nghĩa và tầm quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của huyện nói riêng, tỉnh Tây Ninh nói chung.

Vì vậy, các cấp ủy phải chủ động tổ chức quán triệt tới từng cán bộ, đảng viên, đảm bảo thời gian và đúng theo kế hoạch để Nghị quyết đi vào cuộc sống.

 Phúc Đạt