Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XI)

Cập nhật ngày: 06/03/2013 - 05:55

(BTNO)- Trong 2 ngày 5-6.3.2013, nhiều địa phương, đơn vị trong tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ VI, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

* Tại Gò Dầu, hơn 230 cán bộ chủ chốt của huyện đã tham dự hội nghị dưới sự chủ trì của Bí thư Huyện ủy Diệp Thị Hiệp.

Các đại biểu dự hội nghị

Hội nghị quán triệt các nội dung chuyên đề, gồm: tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai; sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; Phát triển khoa học-công nghệ; Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục-đào tạo…

Ban tổ chức cũng đã dành nhiều thời gian để các đại biểu tham gia thảo luận ở các tổ, trong đó tập trung đóng góp ý kiến vào các dự thảo kế hoạch của Huyện ủy Gò Dầu, về thực hiện các nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng;…

Công Kha – Hồng Ân

* Ngày 5.3.2013, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 cho hơn 160 cán bộ, đảng viên các cơ quan trong khối.

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe triển khai các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) như: Nghị quyết về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai; Kết luận về Đề án “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”; Kết luận về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, tài chính - ngân hàng nhà nước năm 2012 và kế hoạch năm 2013.

Ngoài ra, trong chương trình hội nghị, các đại biểu cũng được triển khai, quán triệt về Chương trình hành động của Tỉnh ủy Tây Ninh về thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương lần thứ 6 (khóa XI).

Hữu Thiện

 * Huyện ủy Bến Cầu cũng đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và các kết luận, chỉ thị của Ban Bí thư, Bộ Chính trị cho hơn 200 cán bộ trong Ban Chấp hành Huyện ủy, cán bộ nguyên là lãnh đạo huyện đã nghỉ hưu và cán bộ chủ chốt của huyện. Hội nghị do ông Nguyễn Văn Hây- Bí thư Huyện ủy chủ trì.

Ông Trần Văn Ban- PCT UBND huyện Bến Cầu, triển khai các chỉ thị, nghị quyết tại hội nghị

Tại hội nghị, bên cạnh những nhiệm vụ học tập, nghiên cứu các nghị quyết và kết luận của Trung ương phục vụ công tác lãnh đạo, các cán bộ chủ chốt của huyện đã cùng thảo luận, đóng góp cho dự thảo kế hoạch của Huyện ủy, như: về Đề án tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ mới; Về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Về Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giai đoạn 2012-2020; Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em…

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hây- Bí thư Huyện uỷ yêu cầu: Sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức Đảng phải phổ biến, quán triệt đầy đủ đến cán bộ đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động; xây dựng chương trình hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị; đồng thời phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

Quang Dũng

* Ban thường vụ Huyện ủy Hòa Thành cũng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) và chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nghiên cứu các nội dung của Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”; Kết luận số 50-KL/TW về đề án “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước” và Kết luận số 51-KL/TW về đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Ngay sau khi học tập xong, các cấp ủy Đảng, Chi bộ và thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải tổ chức học tập sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân, gắn với việc triển khai lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992…

Nguyễn An – Khắc Hiếu