BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quốc hội thông qua Nghị quyết phân bổ ngân sách năm 2012

Cập nhật ngày: 14/11/2011 - 11:31

Chiều 14.1, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2012 với 82,40%  số đại biểu tán thành.

Theo đó, tổng số thu cân đối của ngân sách Trung ương (NSTW) là 493.675 tỷ đồng, tổng số thu cân đối ngân sách địa phương là 269.225 tỷ đồng

Tổng số chi cân đối NSTW 633.875 tỷ đồng, trong đó có 151.633 tỷ đồng bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho ngân sách địa phương (chưa bao gồm khoản 820 tỷ đồng hỗ trợ vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng du lịch và 2.097 tỷ đồng hỗ trợ vốn đầu tư cho các dự án, công trình cấp bách cho từng địa phương quy định trong Nghị quyết).

Đáng chú ý, dự toán chi NSTW năm 2012 dành 43.300 tỷ đồng cho thực hiện cải cách tiền lương,

Chi cho phát triển các sự nghiệp KT-XH, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính 277.132 tỷ đồng, chi cho đầu tư phát triển 526.132 tỷ đồng…

Nghị quyết giao Chính phủ triển khai nhiệm vụ thu, chi ngân sách với mức phân bổ NSTW cho từng bộ, ngành, các cơ quan Trung ương và từng tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Về hỗ trợ vốn đầu tư cho các dự án, công trình cấp bách của địa phương, NSTW tập trung hỗ trợ một phần vốn đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đối với các tỉnh có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn chỉ cân đối được ngân sách địa phương  từ 50% trở xuống, ưu tiên các tỉnh Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; hỗ trợ đầu tư các dự án, công trình theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Trên cơ sở các tiêu chí này Chính phủ rà soát, xây dựng phương án phân bổ 2.097 tỷ đồng vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ bản cho từng địa phương.

Trước đó, khi giải trình tiếp thu ý kiến của đại biểu tại hội trường , một số ý kiến đề nghị  NSTW  không nên chỉ tập trung hỗ trợ cho các tỉnh có cân đối được ngân sách địa phương từ 50% trở xuống mà cần mở rộng hơn nữa diện được hỗ trợ cho các tỉnh đang nhận số bổ sung  từ NSTW, các tỉnh Bắc trung bộ có nguồn thu thấp

Nhất trí với đa số ý kiến của đại biểu Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng không nên mở rộng phạm vi hỗ trợ vì một trong những định hướng cơ bản của tái cấu trúc nền kinh tế, trong đó có tái cấu trúc đầu tư công là chính sách đầu tư phải có trọng tâm, trọng điểm, tránh đầu tư dàn trải. Do vậy, nếu  mở rộng phạm vi hỗ trợ sẽ dẫn đến phân tán nguồn lực, hơn nữa các địa phương nằm trong diện hỗ trợ là những khu vực còn rất khó khăn so với nhiều khu vực khác

Cũng theo Nghị quyết, về hỗ trợ vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng du lịch của địa phương, trên cơ sở đánh giá tính cấp bách, mức độ cần thiết hỗ trợ, Chính phủ xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, phương án phân bổ 820 tỷ đồng vốn hỗ trợ đầu tư cho từng địa phương, bảo đảm việc phân bổ vốn tập trung, trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định trước ngày 31.12.2011

Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành các cơ quan Trung ương và UBND các cấp quyết định giao dự án thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012 đến từng đơn vị trước ngày 31.12.2011.

Theo chinhphu.vn