Quy định mới về bố trí chức danh cán bộ, công chức và tiêu chuẩn chức danh công chức cấp xã

Cập nhật ngày: 10/05/2020 - 23:57

BTN - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND quy định bố trí các chức danh cán bộ, công chức (CBCC) và tiêu chuẩn của các chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, cán bộ cấp xã có 11 chức danh và công chức cấp xã có 7 chức danh. Về số lượng CBCC, xã loại 1 tối đa 23 người (12 cán bộ, 11 công chức), xã loại 2 tối đa 21 người (12 cán bộ, 9 công chức), xã loại 3 tối đa 19 người (11 cán bộ, 8 công chức).

Quyết định cũng quy định rõ mức phụ cấp kiêm nhiệm các chức danh CBCC cấp xã. Theo đó, cán bộ cấp xã đang xếp lương theo bảng lương chức vụ mà kiêm nhiệm chức vụ cán bộ cấp xã thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức lương bậc 1 của chức vụ kiêm nhiệm.

Cán bộ cấp xã đang xếp lương như công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo mà kiêm nhiệm chức vụ cán bộ cấp xã thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức lương bậc 1 của ngạch công chức hành chính đang xếp cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức vụ kiêm nhiệm.

Cán bộ cấp xã kiêm nhiệm chức danh công chức cấp xã thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức lương bậc 1 của ngạch công chức hành chính đang xếp của cán bộ cấp xã đang được bố trí kiêm nhiệm.

CBCC cấp xã kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức phụ cấp hằng tháng của chức danh người hoat động không chuyên trách cấp xã theo quy định tại Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 6.12.2019 của HĐND tỉnh.

Phụ cấp kiêm nhiệm không dùng để tính đóng và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Cán bộ cấp xã kiêm nhiệm nhiều chức danh cũng chỉ được tính hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm.

Đáng chú ý là quyết định này cũng quy định rõ việc giải quyết chính sách đối với CBCC cấp xã dôi dư do vượt quá quy định về số lượng CBCC của từng loại xã, hoặc do không đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Tuỳ từng trường hợp cụ thể sẽ được giải quyết tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31.8.2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108.

Hoặc giải quyết chế độ thôi việc theo quy định của Luật CBCC; nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu. Hoặc sẽ được điều chuyển, bổ sung cho các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn cấp huyện trở lên theo quy định tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29.11.2018 của Chính phủ. 

Phương Thuý