Uỷ ban Kiểm tra các cấp:

Quý I/2020, một số chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện tăng so cùng kỳ

Cập nhật ngày: 15/04/2020 - 15:48

BTN - Trong đó, một số chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện tăng so với cùng kỳ năm 2019 như: kiểm tra tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm tăng 30%; giám sát chuyên đề đối với tổ chức Đảng tăng 23,73% và đối với đảng viên tăng 176,47%.

Trong quý I/2020, Uỷ ban Kiểm tra từ tỉnh đến cơ sở tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ do cấp uỷ giao, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát và tập trung thực hiện đạt được những kết quả nhất định. Trong đó, một số chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện tăng so với cùng kỳ năm 2019 như: kiểm tra tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm tăng 30%; giám sát chuyên đề đối với tổ chức Đảng tăng 23,73% và đối với đảng viên tăng 176,47%.

Uỷ ban Kiểm tra các cấp tham mưu cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời, đầy đủ, có hiệu quả các quy định, hướng dẫn của Trung ương, cấp uỷ cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, nhất là các hướng dẫn của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ năm 2019; xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp uỷ năm 2020 đúng tiến độ. Giải quyết và tham mưu cấp uỷ giải quyết kịp thời các trường hợp khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, đúng quy định. Quan tâm củng cố, kiện toàn nhân sự Uỷ ban Kiểm tra, xây dựng đề án nhân sự Uỷ ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chủ động thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ đột xuất do cấp uỷ giao…

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức đảng và 2 đảng viên; giải quyết tố cáo đối với 1 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của 1 đảng viên và xem xét, thi hành kỷ luật đối với 3 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của 2 đảng viên và xem xét, thi hành kỷ luật đối với 1 đảng viên là Tỉnh uỷ viên; lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục tốt những hạn chế, khuyết điểm theo Thông báo số 647 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; xây dựng đề án “Hạn chế tình trạng tổ chức đảng, đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật và đảng viên bị xoá tên, xin ra khỏi Đảng trong Đảng bộ tỉnh Tây Ninh”; xây dựng kế hoạch và tổ chức thành công hội thi “Cán bộ Kiểm tra Đảng giỏi nghiệp vụ” tỉnh Tây Ninh năm 2020 nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kỷ niệm 50 năm thành lập cơ quan Kiểm tra Đảng đầu tiên của Đảng bộ tỉnh.

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ nhấn mạnh, trong quý II/2020, Uỷ ban Kiểm tra các cấp cần khắc phục có hiệu quả các mặt hạn chế trong quý I, tiếp tục triển khai và tham mưu cấp uỷ triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của Uỷ ban Kiểm tra và của cấp uỷ năm 2020.

Theo dõi việc xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp uỷ và của Uỷ ban Kiểm tra cấp dưới. Tham mưu cấp uỷ tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020. Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội theo hướng dẫn của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và hoàn chỉnh đề án nhân sự Uỷ ban Kiểm tra trình Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Uỷ ban Kiểm tra các cấp tiếp tục tham mưu cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của các đảng bộ trực thuộc và thực hiện tốt nhiệm vụ đột xuất do cấp uỷ giao.

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo dõi tiến độ, đôn đốc thực hiện hoàn thành 6 cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020, trong đó có nội dung giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp; công tác nhân sự Uỷ ban Kiểm tra tại Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kết thúc việc giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của 1 đảng viên…

Đ.H