BAOTAYNINH.VN trên Google News

HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6, KHÓA XIII:

Quyết định nhiều vấn đề trọng đại của đất nước 

Cập nhật ngày: 04/10/2022 - 09:30

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định hội nghị lần này để Trung ương hoàn thành về cơ bản việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quán triệt, thực hiện các nội dung, vấn đề lớn, cốt yếu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Sáng 3-10, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII (Hội nghị Trung ương 6) đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị.

Tạo tiền đề cho phát triển đất nước

Tại hội nghị, BCH Trung ương tập trung thảo luận, cho ý kiến về các báo cáo, đề án liên quan đến một số vấn đề lớn, rất cơ bản và quan trọng về: tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm 2023 - 2025; định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa (CNH-HĐH) đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam trong giai đoạn mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; một số vấn đề quan trọng khác, chủ yếu là về công tác cán bộ, công tác nhân sự.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Hội nghị Trung ương lần này nhằm hoàn thành về cơ bản việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, quán triệt, thực hiện các nội dung, vấn đề lớn, cốt yếu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 - 2023, Tổng Bí thư cho rằng dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, NSNN năm 2023 được đặt trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh, ảnh hưởng tiêu cực đến việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và chương trình phục hồi và phát triển kinh tế của nước ta. Ở trong nước, chúng ta tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức mới, nặng nề hơn: Phải tiếp tục xử lý những yếu kém vốn có của nền kinh tế đã tích tụ từ lâu và trầm trọng hơn do tác động của đại dịch COVID-19; giá cả hàng hóa, nhất là xăng dầu, chi phí đầu vào, vận tải tăng cao...

Vì vậy, Tổng Bí thư đề nghị Trung ương nghiên cứu thật kỹ báo cáo, tờ trình của Ban Cán sự Đảng Chính phủ và thực tế ở bộ, ngành, địa phương, tập trung thảo luận, phân tích kỹ những kết quả đã đạt được; hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc phải giải quyết. Trên cơ sở đó xác định trúng những quan điểm phát triển, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu tổng quát, một số chỉ tiêu cơ bản, quan trọng và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho năm 2023.

Về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Tổng Bí thư nêu rõ nội dung của định hướng quy hoạch trình Trung ương lần này bao gồm những vấn đề thuộc về chủ trương, chính sách chỉ đạo việc xây dựng, hoàn thiện các quy hoạch phát triển nói chung và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quốc gia nói riêng; các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo việc lập và tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể quốc gia; các định hướng lớn về phát triển và phân bố không gian phát triển các ngành, lĩnh vực…

Tổng Bí thư cho rằng đây là công việc lần đầu tiên chúng ta làm, rất mới, rất khó, chưa có kinh nghiệm, song rất quan trọng và cấp thiết. Vì vậy, Trung ương cần tập trung nghiên cứu, thảo luận thật kỹ những vấn đề nêu trong tờ trình của Ban Cán sự Đảng Chính phủ, tạo sự thống nhất cao đối với dự thảo kết luận của Trung ương về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, góp phần thiết thực cho việc lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện thật tốt quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch phát triển của các bộ, ngành, địa phương.

Tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân.

Một nội dung quan trọng khác của Hội nghị Trung ương 6 là về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới.

Về nội dung này, Tổng Bí thư nhấn mạnh bước vào giai đoạn phát triển mới, trước những yêu cầu và nhiệm vụ mới, Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định sự cần thiết phải "tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam", coi đây là "nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị".

Theo Tổng Bí thư, đây là vấn đề rất cơ bản, rộng lớn, quan trọng nhưng cũng vô cùng phức tạp, nhạy cảm, hệ trọng, liên quan đến sự tồn vong của chế độ, sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước theo con đường XHCN mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Do vậy, hội nghị cần bám sát Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và thực tế đất nước, tập trung thảo luận làm rõ, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu và những nhiệm vụ và giải pháp lớn cần được quán triệt và triển khai thực hiện để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong việc xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

Về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, Tổng Bí thư cho biết báo cáo tổng kết trình Trung ương tại hội nghị lần này đã đánh giá một cách khách quan, toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X; đề ra quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và kiến nghị Trung ương xem xét ban hành nghị quyết mới để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng.

Tổng Bí thư lưu ý đây là nội dung rất quan trọng của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. "Đề nghị BCH Trung ương chú ý đến những nhiệm vụ, giải pháp mới, có tính đột phá, khả thi cao nhằm tiếp tục phát huy thật tốt những kết quả, thành tựu và bài học kinh nghiệm thành công đã đạt được; khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân được rút ra trong quá trình tổng kết để sớm khắc phục những hạn chế, bất cập" - Tổng Bí thư nhấn mạnh. 

Khai trừ ông Phạm Xuân Thăng ra khỏi Đảng

Sau phiên khai mạc, Trung ương thảo luận và quyết định một số nội dung về công tác cán bộ. Theo đó, Trung ương cho ý kiến vào tờ trình của Bộ Chính trị về việc xem xét, kỷ luật ông Phạm Xuân Thăng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương.

Theo tờ trình, ông Thăng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng; để xảy ra vụ án tham nhũng tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương. Ông Thăng đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam. Qua xem xét, BCH Trung ương Đảng đã biểu quyết, quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Thăng.

BCH Trung ương Đảng cũng đã biểu quyết, thống nhất để 3 ông: Nguyễn Thành Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Bùi Nhật Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Huỳnh Tấn Việt - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương - thôi tham gia BCH Trung ương Đảng khóa XIII.

 

Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Tổng Bí thư đánh giá trong hơn 35 năm đổi mới, nhất là trong 10 năm vừa qua (2011 - 2020), toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu, không ngừng đẩy mạnh CNH-HĐH, đạt được nhiều kết quả, thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, vẫn chưa thực hiện được mục tiêu trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Chính vì vậy, Đại hội XIII của Đảng đã xác định: Trong bối cảnh mới, để thực hiện được mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam "là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao", đến năm 2045 "trở thành nước phát triển, thu nhập cao", cần phải "tiếp tục đẩy mạnh CNH-HĐH trên nền tảng của tiến bộ khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo".

Tổng Bí thư đề nghị Trung ương tập trung thảo luận, làm rõ, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Nguồn NLDO