Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

Đảng bộ xã Thạnh Đức:

Quyết tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh 

Cập nhật ngày: 18/02/2020 - 21:55

BTNO - 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân xã Thạnh Đức (huyện Gò Dầu) luôn đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống cách mạng của xã anh hùng, năng động, nhạy bén trong lao động và sản xuất, ra sức thi đua gặt hái nhiều thành tựu trên các mặt đời sống xã hội.

Kinh tế-xã hội xã Thạnh Đức có bước phát triển ổn định; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, ổn định.

Nguồn thu cho ngân sách hằng năm đều tăng, vượt chỉ tiêu cấp trên giao. Tổng thu ngân sách nhà nước 5 năm trên 72 tỷ đồng, đạt 198% kế hoạch, tăng thu bình quân hằng năm 21%, tăng 9% so Nghị quyết; thu ngân sách xã đạt gần 40 tỷ đồng, đạt 134%; chi ngân sách gần 35 tỷ đồng, đạt 117,85% so với chỉ tiêu cấp trên giao.

Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu điều hành họp Ban Chấp hành.

Lĩnh vực nông nghiệp đạt những kết quả nổi bật, tổng diện tích gieo trồng trên 4.900 ha, so với Nghị quyết đạt 100,10%, tập trung vào những cây trồng truyền thống phù hợp với thổ nhưỡng, đất đai, chủ yếu như lúa, rau màu các loại, thu nhập bình quân 50.000.000 đồng/ha.

Hệ thống kênh mương thủy lợi được đầu tư, phát huy hiệu quả, ngoài việc đầu tư của cấp trên 9,6 tỷ đồng bê tông hóa, xã chủ động huy động nguồn lực trong dân duy tu, bảo quản kênh mương phục vụ kịp thời cho việc sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

5 năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, người dân Thạnh Đức đồng tình, hiến được 0,6 ha đất làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và xây dựng Nhà văn hóa ấp; xã đã vận động trong nhân dân số tiền trên 2,3 tỷ đồng và 3.127 ngày công lao động. Đến nay xã đạt 15/19 tiêu chí về xây dựng NTM, vượt 1 tiêu chí so nghị quyết.

Bí thư Đảng ủy xã Đỗ Minh Tâm cho biết, với nhiều lợi thế và tiềm năng, trong nhiệm kỳ qua, xã Thạnh Đức đã thu hút đầu tư của nhiều doanh nghiệp, hiện nay trên địa bàn xã có 8 doanh nghiệp đang hoạt động có hiệu quả, tổng vốn đầu tư 1.800 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho gần 1.000 lao động, đã đóng góp quan trọng cho ngân sách tại địa phương. Bên cạnh đó, các ngành tiểu thủ công nghiệp truyền thống ở địa phương cũng được duy trì, giải quyết đáng kể việc làm cho người lao động trong độ tuổi. Tiểu thủ công nghiệp đạt 18%, vượt 2% so nghị quyết; thương mại- dịch vụ tiếp tục có bước phát triển khá, nâng dần hộ kinh doanh- dịch vụ cá thể hiện nay là 167 cơ sở, 1 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.

Nhiệm kỳ qua, số hộ có mức sống khá, giàu trên địa bàn xã Thạnh Đức là 4.142 hộ, chiếm 68,47%; hộ có mức sống trung bình 1.809 hộ, chiếm 29,90%; hộ nghèo còn 61 hộ, chiếm 1,01% (Nghị quyết dưới 2%); thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/người/năm.

Mạng lưới trường, lớp được đầu tư mở rộng và điều chỉnh hợp lý, cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đáp ứng việc dạy và học. Trên địa bàn xã hiện có 1 trường mầm non, 5 trường tiểu học, 1 trường THCS và 1 trường THPT.

Hằng năm, số học sinh trúng tuyển vào các trường cao đẳng, đại học đều tăng. Xã duy trì chuẩn quốc gia về công tác phổ cập chống mù chữ, tiểu học đúng độ tuổi, trung học cơ sở và trung học.

Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách được quan tâm đúng mức. Nhân dân đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa được 135 triệu đồng; xây dựng và sửa chữa 18 căn nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách với tổng trị giá 710 triệu đồng; vận động quỹ Vì người nghèo được gần 3 tỷ đồng, đã xây dựng 32 căn nhà đại đoàn kết cho các đối tượng nghèo gặp khó khăn về nhà ở có tổng trị giá gần 1,3 tỷ đồng; vận động được 10.544 phần quà tặng hộ nghèo trị giá gần 3 tỷ 400 triệu đồng.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giữ vững ấp văn hóa, cơ quan văn hóa từng bước đi vào chiều sâu, số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa hàng năm từ 81% (nghị quyết trên 70%), có 10/10 ấp giữ vững ấp văn hóa, tiếp tục giữ vững xã văn hóa theo tiêu chí đề ra, góp phần xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa xã Thạnh Đức.

Đảng bộ xã Thạnh Đức hiện có 320 đảng viên, sinh hoạt ở 18 chi bộ. Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hầu hết cán bộ, đảng viên đều nâng cao ý thức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Bí thư Đảng ủy Đỗ Minh Tâm nhấn mạnh: “Có được kết quả đó, trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã không ngừng đổi mới mạnh mẽ việc xây dựng, ban hành nghị quyết, quy chế, chương trình, kế hoạch của đảng ủy, trong đó đầu tư nhiều hơn, cụ thể hơn nghị quyết đại hội các cấp, định hướng rõ về các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và xây dựng Đảng cho toàn khóa.

Hằng năm, Đảng ủy đều có ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết đã đề ra. Ban Chấp hành luôn giữ vững phát huy truyền thống đoàn kết, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Những vấn đề quan trọng như quy hoạch, bố trí sử dụng cán bộ, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, chủ trương phát triển kinh tế- xã hội, các chương trình, dự án trên địa bàn xã luôn được thảo luận dân chủ, công khai…”.

Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua còn cho thấy sự phối hợp công tác giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội ngày càng hiệu quả, góp phần tập hợp các tầng lớp nhân dân, xây dựng và củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ chung của địa phương.

Các tuyến giao thông NTM trên địa bàn xã Thạnh Đức.

Với sự quyết tâm và nỗ lực vượt bật, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Thạnh Đức giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền, được Tỉnh ủy chọn tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2025, bầu trực tiếp Bí thư.

Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Đức Đỗ Minh Tâm cho biết: “Đại hội lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Thạnh Đức tiếp tục đề ra những mục tiêu, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế địa phương, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới; đảm bảo ổn định an ninh chính trị; kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; phát huy có hiệu quả vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội; tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Ngô Mẫn