Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

Rà soát thủ tục hành chính nội bộ gắn với chuyển đổi số để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn 

Cập nhật ngày: 11/11/2022 - 23:36

BTN - Sáng 11.11, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai rà soát thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ và xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo dưới sự chủ trì của ông Ngô Hải Phan- Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC Văn phòng Chính phủ.

Giao dịch hành chính tại bộ phận Một cửa UBND thành phố Tây Ninh.

Dự tại điểm cầu tỉnh có ông Nguyễn Trung Hiếu- Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; hội nghị được kết nối đến điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.

Theo ông Ngô Hải Phan- Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC Văn phòng Chính phủ, rà soát, đơn giản hoá TTTHC nội bộ là yêu cầu bắt buộc, trọng tâm trong cải cách TTHC. Sở dĩ phải tăng cường rà soát, đơn giản hoá TTHC nội bộ là do TTHC nội bộ chủ yếu được thực hiện thủ công, thiếu rõ ràng, máy móc và chưa được quan tâm cải cách triệt để gây kéo dài thời gian giải quyết công việc của các cơ quan hành chính nhà nước, gây lãng phí nguồn lực và cơ hội phát triển. Việc rà soát, đơn giản hoá do bộ, cơ quan, địa phương chủ động thực hiện theo nhu cầu, ý chí chủ quan, chưa có khung pháp lý hoàn chỉnh để điều chỉnh TTHC nội bộ.

Điều này dẫn đến bộ, cơ quan, địa phương gặp khó khăn trong nhận diện và đề xuất cắt giảm, đơn giản hoá TTHC nội bộ. Trong giai đoạn hiện nay, rà soát, đơn giản hoá TTHC theo các chương trình, đề án của Chính phủ phải được triển khai gắn với dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số, nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Theo báo cáo của Cục Kiểm soát TTHC Văn phòng Chính phủ, giai đoạn 2010-2020, cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đã thực hiện công bố, công khai cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC tại 4 cấp chính quyền; đơn giản hoá gần 5.000 TTHC, tiết kiệm gần 30 ngàn tỷ đồng/năm. Bên cạnh đó, đã cắt giảm 3.451 điều kiện kinh doanh (đạt 55,7%) giúp tiết kiệm hơn 5,9 triệu ngày công, gần 900 tỷ đồng/năm; cắt giảm 6.776 dòng hàng kiểm tra chuyên ngành (đạt 68%) giúp tiết kiệm hơn 12 triệu ngày công, gần 5.500 tỷ đồng/năm.

Riêng từ năm 2020 đến nay, đã cắt giảm, đơn giản hoá 1.758/17.687 quy định kinh doanh tại 143 văn bản quy phạm pháp luật. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hoá 1.107 quy định, kinh doanh; phương án phân cấp giải quyết 699/5.187 TTHC/100 lĩnh vực, đạt 13,47%; ban hành kế hoạch rà soát, đơn giản hoá 59 nhóm TTHC/nhóm TTHC nội bộ trong hệ thông cơ quan nhà nước; đưa vào vận hành Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh.

Về đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, cả nước thành lập 11.700 bộ phận Một cửa để tiếp nhận, giải quyết TTHC, trong đó có 56 Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh. 53/63 địa phương đã thực hiện hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh; 5,92% kết quả giải quyết TTHC được cấp bản điện tử có giá trị pháp lý để tái sử dụng; 17,5% hồ sơ được số hoá ở khâu tiếp nhận. Triển khai bộ nhận diện thương hiệu bộ phận Một cửa các cấp với khẩu hiệu “Hành chính phục vụ” trên phạm vi toàn quốc; đã hoàn thành tích hợp, cung cấp 21/25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06.

Về kết quả thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, đến nay có 3.805 dịch vụ công mức độ 3, 4 được cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia; hơn 2,8 triệu tài khoản dịch vụ công quốc gia; hơn 129,6 triệu hồ sơ đồng bộ và trên 4,8 triệu hồ sơ xử lý; 2,7 triệu giao dịch thanh toán số tiền 2,8 ngàn tỷ đồng trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Tính đến ngày 15.9, có 14/22 bộ, cơ quan ngang bộ và 56/63 địa phương đã xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo, trong đó có tỉnh Tây Ninh. 90% các cơ quan đã xử lý công việc trên môi trường điện tử; 70% lãnh đạo các cấp sử dụng chữ ký số; hơn 14,2 triệu văn bản điện tử gửi nhận qua trục liên thông văn bản quốc gia, trung bình 550.000 văn bản điện tử/tháng.

Lãnh đạo Cục Kiểm soát TTHC - Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15.9.2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch rà soát, đơn giản hoá TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, trong giai đoạn này, tiếp tục rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hoá các quy định kinh doanh và tham vấn người dân, doanh nghiệp trong quá trình cải cách. Mục tiêu 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan, địa phương được thống kê, công bố (lần đầu), 100% TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước được công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Trước ngày 1.1.2025, 100% TTHC nội bộ được rà soát, đơn giản hoá, đạt tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC. Về Hệ thống thông tin báo cáo, các bộ, cơ quan, địa phương cần rà soát, chuẩn hoá các chế độ báo cáo, chỉ tiêu, dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan, địa phương; tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống báo cáo của địa phương với các bộ, ngành Trung ương và ngược lại, để hình thành kho dữ liệu chung về thông tin tình hình kinh tế - xã hội, phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo.

Tại hội nghị, Cục Kiểm soát TTHC Văn phòng Chính phủ hướng dẫn triển khai kế hoạch rà soát, đơn giản hoá TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025; thông tin tình hình triển khai Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan, địa phương và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới; nhiệm vụ triển khai Hệ thống thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Phương Thuý