BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sắp lập Uỷ ban sửa Hiến pháp

Cập nhật ngày: 12/07/2011 - 09:35

Phiên họp thứ 42, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khai mạc sáng 13.7. Theo dự kiến chương trình, các thành viên Uỷ ban Thường vụ sẽ xem xét tờ trình và việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 và thành lập Uỷ ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Đại biểu Quốc hội khoá XII.

Cuối tuần trước, phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: Sửa đổi Hiến pháp là công việc hệ trọng cần được tiến hành một cách chặt chẽ, khoa học dưới sự lãnh đạo của Đảng; có cơ chế bảo đảm sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân.

Việc sửa đổi phải trên cơ sở tiếp tục khẳng định bản chất và mô hình tổng thể của thể chế chính trị và bộ máy nhà nước đã được xác định trong Cương lĩnh năm 1991 (bổ sung, phát triển năm 2011) và Hiến pháp năm 1992. Đó là, Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Cũng tại phiên họp này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét đề nghị của Chính phủ về việc miễn, giảm, giãn thuế trong năm 2011; thảo luận công việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIII khai mạc vào cuối tháng 7; cho ý kiến về công tác tổ chức, nhân sự Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội khoá mới.

(Theo Vietnamnet)