Sổ đảng viên- để mỗi đảng viên tự soi rọi mình 

Cập nhật ngày: 22/10/2019 - 23:11

BTN - Ba năm gần đây, Đảng bộ tỉnh áp dụng “Sổ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên” và “Sổ đăng ký cam kết và theo dõi kết quả phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên” trong sinh hoạt Đảng. Bước đầu cho thấy, các hình thức trên đạt kết quả đáng ghi nhận.

“Sổ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên” và những câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đảng và đảng viên. Ảnh: PTK

Giảm bớt việc đăng ký, cam kết

Từ tháng 8.2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương thực hiện “Sổ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên” và “Sổ đăng ký cam kết và theo dõi kết quả phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên”, nhằm giảm bớt việc hằng năm, mỗi cá nhân phải xây dựng nhiều bản đăng ký, cam kết và kế hoạch thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, cũng như tạo thuận lợi trong việc theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện. Trên cơ sở đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã phát hành và hướng dẫn triển khai thực hiện hai quyển sổ này trong toàn tỉnh.

“Sổ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên” có bìa màu hồng, kích thước 15 x 20cm, dày 112 trang. Trong đó, phần đầu, in những nội dung chính, như Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về đảng viên; những quy định của Đảng và nội dung cam kết, tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức lối sống của đảng viên; cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 04 (khoá XII) về rèn luyện, phấn đấu giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; cam kết thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị (khoá XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cam kết thực hiện nghiêm túc Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7.6.2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên- nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp gắn với thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19.12.2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Phần 2 là nội dung đăng ký, cam kết thực hiện của đảng viên theo chủ đề từng năm, từng tháng. Trên cơ sở đó, cuối năm và cuối mỗi tháng, Chi uỷ cơ quan nhận xét đối với từng đảng viên.

Kết quả, năm 2017 có 32.567/34.550 đảng viên đăng ký, đạt 94,26% đảng viên toàn tỉnh (còn lại 1.983 đảng viên không đăng ký, cam kết do miễn sinh hoạt, mới kết nạp, chuyển sinh hoạt tạm thời). Năm 2018, có 32.208/35.576 đảng viên, chiếm 90,53% đảng viên toàn tỉnh (còn lại 3.368 đảng viên không đăng ký, cam kết do miễn sinh hoạt, mới kết nạp, chuyển sinh hoạt tạm thời...). 

Trên cơ sở kế hoạch thực hiện chuyên đề năm, nhiệm vụ chính trị được giao, những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên, cuối năm, các chi, đảng bộ tổ chức, hướng dẫn, sinh hoạt đảng viên viết nội dung đăng ký, cam kết, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện và ký cam kết vào “Sổ đăng ký cam kết và theo dõi kết quả phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên” theo quy định.

Đây là cơ sở để kiểm điểm, đánh giá, nhận xét kết quả thực hiện thông qua sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng và cuối năm. Đối với người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị, bên cạnh việc đăng ký thực hiện 5 nội dung trong “Sổ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên”, căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao và chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nghị quyết của cấp uỷ cấp trên để xây dựng kế hoạch cá nhân lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết trong ngành, lĩnh vực mình phụ trách. Kết quả, trong năm 2017, có 2.351 đảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân; năm 2018 có 1.928 đảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân.

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện “Sổ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên”. Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ nhận định, qua 2 năm triển khai thực hiện đăng ký, cam kết phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, cán bộ, đảng viên đã có chuyển biến nhất định về nhận thức và hành động thể hiện qua thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, nhất là trong phê bình, góp ý, nhắc nhở cán bộ, đảng viên khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Thông qua việc thực hiện cam kết, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên gắn với tự phê bình và phê bình, các chi đảng bộ cơ sở đã biểu dương hơn 15.000 lượt cán bộ, đảng viên. Riêng trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, qua sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị, toàn Đảng bộ đã biểu dương, khen thưởng 1.365 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên điển hình. 

Tiếp tục duy trì và khắc phục hạn chế

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ nhìn nhận, bước đầu mô hình này đã đạt được nhiều kết quả nhất định, nhưng trên thực tế vẫn còn một số hạn chế. Cụ thể như nội dung đăng ký đầu năm của đảng viên, của một số cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị còn có tình trạng chung chung, có nội dung chưa sát với chức trách, nhiệm vụ; chưa đưa nội dung khuyết điểm qua kiểm điểm cuối năm để tiếp tục phấn đấu, khắc phục.

Việc thực hiện tự phê bình, đánh giá, nhận xét của đảng viên trong thực hiện cam kết, phấn đấu, tu dưỡng hằng tháng chưa thống nhất; có lúc, có nơi chỉ tập trung kiểm điểm, đánh giá thực hiện nhiệm vụ chuyên môn là chính; chưa chú trọng công tác chính trị, xây dựng Đảng. Việc đánh giá, nhận xét kết quả phấn đấu, rèn luyện hằng tháng của cấp uỷ chi bộ, có nơi thực hiện chưa tốt, chưa kịp thời; nội dung nhận xét còn ghi qua loa, lặp lại nội dung đánh giá; có nơi đảng viên nhận xét trong tháng còn hạn chế, khuyết điểm, nhưng chi uỷ vẫn đánh giá tốt; có hạn chế kéo dài nhưng cấp uỷ chi bộ không có nội dung nhắc nhở, phê bình trong sổ rèn luyện.

Việc thực hiện “Sổ cam kết, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên” đối với các đảng viên là viên chức ở các trường học còn nhiều hạn chế. Đảng viên hưu trí tham gia công tác ở các chi bộ ấp, khu phố còn lúng túng trong việc ghi nội dung cam kết, đánh giá, nhận xét kết quả thực hiện định kỳ hằng tháng.

Những hạn chế nêu trên là do một số cấp uỷ và đảng viên chưa nhận thức đúng, đầy đủ về mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của việc đăng ký, cam kết phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên.

Tinh thần trách nhiệm, tính tự giác của một số đảng viên trong thực hiện đăng ký, cam kết, tự đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng và nhìn nhận hạn chế, khuyết điểm chưa cao. Nhận thức của các chi uỷ, cấp uỷ còn có sự khác nhau, dẫn đến việc hướng dẫn cho đảng viên thực hiện có nơi, có nội dung chưa thống nhất trong cùng đảng bộ; có nội dung còn lúng túng trong hướng dẫn thực hiện.

Đảng viên ở các chi bộ ấp, khu phố đa phần lớn tuổi, hoặc là thanh niên trẻ đi làm ăn xa, cán bộ công tác ở xã, phường sinh hoạt tại chi bộ ấp, khu phố gặp một số khó khăn trong thực hiện, cũng như theo dõi, đánh giá, nhận xét thực hiện cam kết, phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện.

Từ thực tế nêu trên, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề xuất, kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiếp tục duy trì việc thực hiện “Sổ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên” và “Sổ đăng ký cam kết và theo dõi kết quả phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên”, nhưng có sự điều chỉnh phù hợp, theo hướng: việc thực hiện “Sổ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên” chỉ triển khai trong cán bộ, đảng viên đương chức, đang làm việc ở các cơ quan, đơn vị.

Đối với đảng viên ở các chi bộ ấp, khu phố thì viết bản đăng ký, cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương gắn với thực hiện “Sổ đăng ký cam kết và theo dõi kết quả phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên” để theo dõi thực hiện. Riêng đảng viên đã nghỉ việc, nghỉ bệnh dài hạn, thai sản thì tạm dừng việc đăng ký cam kết, sau thời gian nghỉ theo quy định mới tiếp tục thực hiện việc đăng ký.

Nhận xét, đánh giá của cấp uỷ trong “Sổ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên” thực hiện 3 tháng/lần, nhưng tuỳ vào tình hình thực tế tại từng cơ quan, đơn vị, khuyến khích nhận xét, đánh giá hằng tháng để kịp thời phê bình, góp ý, nhắc nhở đảng viên phấn đấu, rèn luyện, khắc phục hạn chế, khuyết điểm kịp thời. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh uỷ tham mưu điều chỉnh nội dung, hướng dẫn 2 loại sổ để triển khai thực hiện tốt hơn trong nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo.

Đại Dương