BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sơ kết công tác dân vận 9 tháng năm 2009: Bước đầu triển khai “Năm Dân vận chính quyền” có kết quả

Cập nhật ngày: 09/10/2009 - 06:02

Toàn cảnh hội nghị.

Báo cáo của Ban Dân vận Tỉnh uỷ tại hội nghị sơ kết công tác Dân vận và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở 9 tháng năm 2009 tổ chức vào ngày 9.10.2009 cho biết, trong 9 tháng qua kinh tế của tỉnh có dấu hiệu phục hồi và tăng trưởng khá. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nội địa và trên tuyến biên giới ổn định, các cơ sở thờ tự của các tôn giáo thực hiện các nghi lễ theo chương trình đã đăng ký và đúng pháp luật. Hệ thống Dân vận, Mặt trận, đoàn thể thực hiện khá tốt công tác nghiên cứu đề xuất, hướng dẫn, giám sát, thẩm định; đồng thời phối hợp với chính quyền cùng cấp xây dựng và triển khai “Năm Dân vận chính quyền” đạt kết quả khả quan.

Ban Dân vận, Mặt trận, đoàn thể các cấp tập trung tuyên truyền, triển khai học tập các nghị quyết của Đảng; kịp thời triển khai học tập chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” ra quần chúng; tích cực tham gia cùng các ngành giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích; phối hợp vận động tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tiếp tục tham gia các phong trào thi đua yêu nước, vận động “Quỹ vì người nghèo” được trên 9,8 tỷ đồng, đạt gần 133% kế hoạch; đã xây tặng và bàn giao 516 căn nhà đại đoàn kết; Tiếp tục duy trì phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Tính đến nay toàn tỉnh đã công nhận được 3 xã đạt chuẩn “Xã Văn hoá” (xã An Hoà-Trảng Bàng, xã Phước Đông-Gò Dầu và thị trấn Hoà Thành) và 383 “Ấp Văn hoá”…

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm triển khai các nội dung về QCDC ở cơ sở. Nhiều nơi xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở một số xã, phường, thị trấn và cơ quan. Việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã có tác dụng tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị và hoạt động của hệ thống chính trị, góp phần làm ổn định đời sống nhân dân, có tác dụng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm. Các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước được triển khai công khai cho nhân dân. Các thủ tục hành chính, mẫu đơn, hồ sơ từng loại công việc, lệ phí theo quy định và thời gian giải quyết từng loại công việc có liên quan đến dân được niêm yết đầy đủ. Ban Chỉ đạo QCDC các cấp được củng cố kịp thời, đúng thành phần. Quy ước khu dân cư, ấp, khu phố văn hoá được bổ sung, phê duyệt và triển khai trong nhân dân. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng có chuyển biến hơn và được huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn đi vào hoạt động có hiệu quả. Quần chúng đóng góp ý kiến xây dựng cán bộ, đảng viên ngày càng nhiều hơn…

Tuy nhiên, công tác Dân vận và việc thực hiện QCDC trong 9 tháng qua vẫn còn một số mặt tồn tại: Công tác triển khai các chỉ thị, nghị quyết ra nhân dân chưa sâu rộng, đạt tỷ lệ thấp; việc nắm bắt tình hình tư tưởng trong nhân dân để phản ánh về trên của cơ sở có lúc chưa kịp thời; một số nơi chưa quan tâm củng cố đoàn thể yếu; một số cơ sở chưa thực hiện tốt phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo có nơi còn chậm, kéo dài dẫn đến khiếu kiện vượt cấp; về cải cách hành chính, một số nơi thực hiện khâu tiếp nhận và xử lý hồ chưa đạt yêu cầu.

D.H