Ban Dân vận Tỉnh ủy:

Sơ kết công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2020 

Cập nhật ngày: 09/07/2020 - 13:33

BTNO - Chiều 7.7, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2020. Ông Nguyễn Văn Hợp-Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh chủ trì hội nghị.

Ông Nguyễn Văn Trung- Phó Trưởng ban Dân vận báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, nhất là công tác vận động các nguồn lực trong xã hội để chăm lo người nghèo, đối tượng chính sách.

Hệ thống dân vận, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; đẩy mạnh và đa dạng hóa các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động có sức lan tỏa trong cộng đồng;

Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức, phát triển đoàn viên, hội viên (đã phát triển được 35.864 đoàn viên, hội viên); quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

MTTQVN tỉnh cũng đã ra lời kêu gọi toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid- 19, với kết quả vận động được 58,5 tỷ đồng cùng nhiều trang thiết bị y tế, thực phẩm, gần 134 tấn gạo. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và Hội quần chúng đã tổ chức tuyên truyền được 39.284 cuộc với 1.327.453 lượt người tham dự.

Các đại biểu huyện, thị, phát biểu thảo luận.

Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở được cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở luôn quan tâm, chỉ đạo;  qua đó, đã triển khai, quán triệt các văn bản về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đạt kết quả tốt.

Công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp được tổ chức, thực hiện nghiêm túc, tỉnh đã triển khai lấy ý kiến Nhân dân về văn kiện đại hội đảng, đảm bảo về nội dung, chất lượng và đúng thời gian quy định.

Thông qua hoạt động đối thoại, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, qua đó lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để có giải pháp giải quyết cụ thể, đúng pháp luật và phù hợp mong muốn của Nhân dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý.

Thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn được cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu các cấp có sự quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt. Vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng được phát huy. Ban Thanh tra Nhân dân giám sát 98 cuộc, Ban Giám sát đầu tư giám sát 136 cuộc. Công tác hòa giải ở cơ sở được quan tâm, toàn tỉnh có 545 tổ hòa giải với 4.001 thành viên. Kết quả 6 tháng đầu năm tiếp nhận 325 vụ việc, đã hòa giải thành 240 vụ, đạt 74%.

Ông Nguyễn Văn Hợp- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh kết luận hội nghị.

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện gắn với các phong trào thi đua của từng cơ quan, đơn vị đạt kết quả tích cực. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc và trong lực lượng vũ trang được quan tâm.

Đại diện Ban Dân vận các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, các Hội, đoàn thể, LLVT trao đổi, phản ánh một số mặt công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Kết luận hội nghị ông Nguyễn Văn Hợp- Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh yêu cầu các đơn vị triển khai có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng cuối năm. Tập trung thực hiện có hiệu quả các đợt ra quân công tác dân vận, huy động lực lượng thực hiện những công trình phần việc có ý nghĩa thiết thực, vì lợi ích cộng đồng.

Tham mưu tốt cho Đảng về công tác dân vận, phối hợp chặc chẽ, đồng bộ với chính quyền thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, làm thay đổi nhận thức của cán bộ để phục vụ nhân dân được tốt hơn. Tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp; nâng cao chất lượng đoàn viên hội viên. Hệ thống dân vận mặt trận đặc biệt quan tâm đến công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh.

Ngô Mẫn