BAOTAYNINH.VN trên Google News

Số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII sẽ là 385 người

Cập nhật ngày: 23/08/2014 - 03:27

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào tờ trình về công tác hiệp thương số lượng, cơ cấu thành phần Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII; dự thảo Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2009 - 2014. Các đại biểu cũng đóng góp vào dự thảo Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi) và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.


Để đảm bảo cơ cấu, thành phần và yêu cầu xây dựng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thời gian tới, dự kiến số lượng ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII sẽ là 385 người, tăng 8,4% so với nhiệm kỳ trước.

 

Trong đó, các tổ chức thành viên của Mặt trận ở Trung ương là 46 người; Chủ tịch Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố là 63 người; cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo, thành phần kinh tế và người Việt Nam ở nước ngoài là 257 người; cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là 19 người.

 

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương khóa tới dự kiến có 7 người và Phó Chủ tịch không chuyên trách là 6 người. Các đại biểu cơ bản tán thành với số lượng, cơ cấu thành phần của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban, trong đó mở rộng số lượng, cơ cấu thành phần Ủy ban Trung ương, chú ý hơn đến cơ sở, đến yếu tố vùng miền, đặc biệt là việc bổ sung vào cơ cấu số lượng ủy viên là cá nhân tiêu biểu khu vực biển, hải đảo.

 

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng cơ cấu ngoài Đảng chưa cao, đặc biệt tỷ lệ phụ nữ là quá thấp, nên tăng số lượng người ngoài Đảng trong Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII lên trên 50% và tăng số lượng nữ để bảo đảm tính đại diện và bình đẳng giới.

Góp ý vào Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi), các ý kiến cho rằng Điều lệ phải phù hợp với Hiến pháp 2013 và pháp luật; đảm bảo đúng nguyên tắc về tổ chức và hoạt động của MTTQ.

 

Điều lệ phải thực hiện được tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề bình đẳng giữa các thành viên trong Mặt trận; phải đảm bảo là quy phạm xã hội quy định rõ ràng, minh bạch, chuẩn xác, logic, đảm bảo tính ổn định lâu dài.

 

Không nên quy định cứng tỷ lệ bổ sung ủy viên cấp Trung ương không quá 10% tổng số ủy viên đã được cử ra mà cần căn cứ vào tình hình thực tế để có số lượng bổ sung phù hợp.

Các đại biểu cho rằng nhiệm kỳ qua, việc tham gia xây dựng pháp luật của Đoàn Chủ tịch, việc giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận còn nhiều tồn tại. Mặt trận chưa làm tốt công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; chưa giám sát tốt việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các tổ chức…

 

Những tồn tại này cần được đánh giá đúng mức trong Báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ tới cần coi trọng hơn việc giám sát thực thi pháp luật, thực hiện tốt hơn chức năng giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận, nhất là những việc liên quan đến đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; xem xét hoạt động của thanh tra nhân dân và hoạt động đầu tư cộng đồng; phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra cần phải được quan tâm.

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 sẽ diễn ra vào ngày 25-9, tại Hà Nội.

Nguồn TTXVN