Sở Nội vụ: Góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Cập nhật ngày: 21/03/2013 - 10:41

Ảnh minh hoạ

(BTNO)- Vừa qua, Sở Nội vụ đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của công chức, viên chức cơ quan về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, dưới sự chủ trì của Phó Giám đốc Sở, ông Nguyễn Văn Quê.

Tại hội nghị, gần 70 công chức, viên chức của Sở đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Các ý kiến góp ý liên quan đến chế độ chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; văn hóa, xã hội; chính quyền địa phương.

Về chế độ chính trị, một số ý kiến cho rằng, tại Điều 5 của dự thảo “nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc” là chưa đủ, cần bổ sung, cụ thể là: “Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển; nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc, tôn giáo.”

Tại khoản 3, Điều 13 có ghi: “Quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhạc và lời của bài Tiến quân ca”, đề nghị quy định rõ bài hát gồm cả 2 lời hay chỉ có 1 lời, vì thực tế bài hát gồm 2 lời nhưng trên các phương tiện thông tin đại chúng chủ yếu hát 1 lời (lời 1).

Điều 21 có ghi: “Mọi người có quyền sống”, một số ý kiến cho rằng cần bổ sung thêm 2 quyền là quyền bình đẳng và quyền mưu cầu hạnh phúc, vì đây là các quyền cơ bản nhất của con người đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trong bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2.9.1945.

Tại khoản 2, Điều 25 của dự thảo Hiến pháp có ghi: “Nhà nước tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Nơi thờ tự của tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ”. Một số ý kiến đề nghị, nên bổ sung cụm từ hợp pháp trước cụm từ “…được pháp luật bảo hộ”, cụ thể “Nơi thờ tự của tín ngưỡng, tôn giáo hợp pháp được pháp luật bảo hộ”. Vì trên thực tế, nước ta đã xuất hiện một số tôn giáo chưa được Nhà nước công nhận về mặt tổ chức thì tất nhiên nơi thờ tự của tổ chức tôn giáo này chưa hợp pháp, nên pháp luật không thể bảo hộ. Pháp luật chỉ bảo hộ đối với những nơi thờ tự của tín ngưỡng, tôn giáo hợp pháp.

Về văn hóa, xã hội, có một số ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “vừa là mục tiêu, vừa…” vào khoản 1, Điều 64 cho rõ nghĩa hơn. Cụ thể “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển của đất nước”.

Về chính quyền địa phương, một số ý kiến đề nghị làm rõ Ủy ban nhân dân do ai bầu ra, lập ra; đồng thời đề nghị sửa đổi tên UBND thành Ủy ban hành chính cho phù hợp hơn với chức năng, nhiệm vụ...

D.P