Sở Nội vụ Tây Ninh thông báo

Cập nhật ngày: 21/08/2019 - 16:07

BTNO - Về việc lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung về Quy chế công tác thi đua, khen thưởng.

Dưới đây là toàn văn nội dung Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung về Quy chế công tác thi đua, khen thưởng.