BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sở Nội vụ: Thực hiện tốt chức năng tham mưu quản lý Nhà nước về nội vụ tại địa phương

Cập nhật ngày: 19/02/2011 - 05:27

Ngày 18.2.2011, Sở Nội vụ Tây Ninh mở hội nghị tổng kết công tác năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Võ Hùng Việt đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Võ Hùng Việt tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu cho Phòng Nội vụ huyện Hoà Thành

Trong năm vừa qua, ngành Nội vụ đã bám sát chương trình công tác, thực hiện tốt chức năng tham mưu quản lý Nhà nước về nội vụ tại địa phương. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, tích cực phát huy vai trò cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh trong công tác quản lý Nhà nước về các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao. Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định về chính sách đào tạo và thu hút nhân tài; quyết định ban hành các đề án: Đề án “Hỗ trợ đào tạo đại học, sau đại học dành cho học sinh, sinh viên, học viên tỉnh giai đoạn 2010 – 2015; Đề án “Đào tạo 100 cán bộ công chức, viên chức trình độ sau đại học tại các cơ sở nước ngoài”, Đề án “Tạo nguồn chức danh Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND cấp xã giai đoạn 2010 – 2015 và định hướng đến năm 2020”… Phối hợp với các đơn vị liên quan mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng với 2.437 học viên; tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định về Quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố thuộc tỉnh. Đồng thời tích cực phối hợp với các ngành liên quan thực hiện việc kiểm tra, hướng dẫn tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định số 71/1999/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ quan Nhà nước; tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2010; tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2001 – 2010 và xây dựng chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, việc xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đúng quy định, không để xảy ra sai sót. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong tỉnh về tổ chức, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Võ Hùng Việt ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành Nội vụ trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới ngành Nội vụ cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: Tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX. Trong cải cách hành chính chú ý cải cách thủ tục hành chính và đưa nhanh công nghệ thông tin vào quản lý Nhà nước. Tập trung tham mưu, giúp UBND tỉnh triển khai thành công cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí biên chế của các cơ quan chuyên môn UBND các cấp tỉnh, huyện theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo và thu hút nhân tài. Đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX.

Dịp này, UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho Phòng Nội vụ huyện Hoà Thành – đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2010. 

MINH NGUYỄN