Sở Nội vụ triển khai nhiệm vụ năm 2021 

Cập nhật ngày: 15/01/2021 - 15:18

BTNO - Sáng 15.1, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của ngành.

Bà Nguyễn Đài Thy - Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu chỉ đạo một số nội dung trọng tâm của ngành Nội vụ trong năm 2021.

Năm 2020, Sở Nội vụ và các phòng Nội vụ cấp huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, bảo đảm theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Các văn bản của Bộ, ngành Trung ương và địa phương đều được triển khai đầy đủ, kịp thời đến các đơn vị trong ngành, giúp tham mưu thực hiện tốt lĩnh vực Nội vụ tại địa phương. Tính đến nay, Sở Nội vụ đã thẩm định và cho ý kiến xong đối với đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của 19/19 sở, ban, ngành tỉnh.

Bên cạnh đó, tập trung sắp xếp, tinh gọn cơ cấu tổ chức bên trong của các sở, ngành tỉnh theo hướng sáp nhập các phòng chuyên môn có quy mô nhỏ, biên chế ít, nhiệm vụ ít hoặc phân tán. Các đơn vị sự nghiệp công lập được sắp xếp tinh gọn, hợp lý, đảm bảo nguyên tắc cùng nhóm nhiệm vụ chỉ có một tổ chức, đơn vị thực hiện và phải phù hợp với điều kiện của đơn vị, địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Lãnh đạo Sở Nội vụ tặng Giấy khen cho 6 tập thể hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi đua do Sở Nội vụ phát động năm 2020.

Trong năm, trên địa bàn tỉnh đã sắp xếp giảm 32 đơn vị sự nghiệp công lập, như vậy tổng số đơn vị sự nghiệp công lập đã giảm từ năm 2015 đến nay là 103/741 đơn vị, đạt tỷ lệ 13,9%; Số biên chế công chức trong các cơ quan hành chính được giao giảm 40 người, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập giảm 416 người so với năm 2019.

Sở Nội vụ cũng đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Các phong trào thi đua yêu nước từ tỉnh đến cơ sở không ngừng được đổi mới về nội dung, phương thức tổ chức và đạt hiệu quả thiết thực, trở thành động lực thúc đẩy và góp phần không nhỏ trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, địa phương.

Tại hội nghị, trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của lãnh đạo phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố, Ban Giám đốc Sở đã trao đổi làm rõ các nội dung liên quan đến nghị định 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và một số vấn đề khác của ngành.

Năm 2021, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Nội vụ đó là tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt các chính sách đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công tác bổ nhiệm cán bộ; tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công.

Trong năm nay, Sở Nội vụ tiếp tục xây dựng và trình UBND tỉnh Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, các đơn vị sự nghiệp công lập theo nghị quyết số 18-NQ/TW, nghị quyết số 19- NQ/TW ngày 25.10.2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) giai đoạn 2021-2025; triển khai các quy định theo nghị định mới liên quan đến lĩnh vực Nội vụ được ban hành trong năm 2020.

Bên cạnh đó, Sở tiếp tục hướng dẫn các địa phương thực hiện sắp xếp lại những người hoạt động không chuyên trách theo nghị quyết số 22 của HĐND tỉnh; tham mưu tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...

Lãnh đạo Sở Nội vụ chứng kiến lễ ký kết thi đua khối phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố năm 2021.

Nhân dịp này, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Đài Thy đã trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Phòng Nội vụ thị xã Trảng Bàng - đơn vị dẫn đầu Khối thi đua phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố năm 2020 và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Phòng Nội vụ thành phố Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu.  Sở Nội vụ tặng Giấy khen cho 6 tập thể và phát động, tổ chức ký kết thi đua khối phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố năm 2021.

PHƯƠNG THUÝ