BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sửa đổi Hiến pháp năm 1992 phải bám sát thực tế

Cập nhật ngày: 08/08/2011 - 11:18

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu kết luận phiên họp thứ nhất Uỷ ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Việc biên soạn dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 phải đáp ứng các yêu cầu về khoa học pháp lý, đồng thời bám sát Cương lĩnh, đường lối chủ trương của Đảng kết hợp với tình hình thực tiễn, xu thế thời đại để có dự thảo sửa đổi có chất lượng cao.

Đây là ý kiến kết luận của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Uỷ ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, sáng 8.8, trong phiên họp thứ nhất của uỷ ban này.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, quá trình hoạt động của uỷ ban phải đảm bảo nguyên tắc sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời cũng giữ vững nguyên tắc tập trung, dân chủ, lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, hoạt động của Uỷ ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 mang tính tổng hợp, nghiên cứu khoa học cao. Các thành viên của uỷ ban đã quán triệt tốt tính hệ trọng, thời đại và trách nhiệm trong việc xây dựng dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, đây là trách nhiệm của các thành viên Uỷ ban trước Đảng, trước nhân dân.

Đối với những ý kiến góp ý tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần làm rõ hơn trách nhiệm, vai trò của các uỷ viên; tổ chức bộ máy chuyên trách trong thành phần Ban Biên tập để tổng hợp các báo cáo, ý kiến đóng góp, biên soạn một cách khoa học, đáp ứng những tiêu chí đề ra.

Chủ tịch Quốc hội đồng ý phân công ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật của Quốc hội, Uỷ viên Uỷ ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 , Trưởng Ban Biên tập là Người phát ngôn của uỷ ban.

Phiên họp thứ nhất của Uỷ ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 diễn ra nhằm thống nhất quy chế, kế hoạch hoạt động của uỷ ban và dự thảo kế hoạch tổng kết thi hành Hiến pháp 1992.

Dự phiên họp còn có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch uỷ ban; đại diện lãnh đạo các uỷ ban của Quốc hội, các thành viên Chính phủ và các ban, ngành, đoàn thể Trung ương là thành viên của uỷ ban.

Theo dự thảo Quy chế hoạt động, Uỷ ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 có nhiệm vụ thảo luận các vấn đề thuộc nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp; tổ chức tổng kết thi hành Hiến pháp 1992; tập hợp ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp; nghiên cứu thông tin, tư liệu liên quan và xây dựng dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992…

Uỷ ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 cũng có nhiệm vụ khảo sát, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung sửa đổi Hiến pháp và biên soạn, chỉnh lý các văn bản này.

Trong kế hoạch dự kiến, việc tổng kết thi hành Hiến pháp 1992 phải đảm bảo tính toàn diện, đánh giá khách quan và đúng đắn những giá trị tư tưởng chính trị-pháp lý được thể hiện trong Hiến pháp; những thành tựu đạt được, những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân.

Việc tổng kết cũng tính đến những yêu cầu, nội dung đặt ra phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại; từ đó, kiến nghị sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện Hiến pháp nhằm thể chế hóa kịp thời các đường lối, chủ trương, chính sách lớn của Đảng đã được khẳng định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và các văn kiện khác của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Các ý kiến góp ý tại phiên họp tập trung vào thành phần dự kiến của Ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 - đơn vị có chức năng giúp việc cho uỷ ban. Các thành viên uỷ ban đề nghị để đảm bảo chất lượng của dự thảo, cần chọn lựa vào bộ phận này những chuyên gia có nhiều kinh nghiệm, chuyên sâu trong lĩnh vực nghiên cứu Hiến pháp, trong đó cũng cần bổ sung các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực kinh tế.

Quan tâm đến sự chính xác, tính phổ quát của đạo luật gốc Hiến pháp, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường cho rằng, Ban biên tập cần lưu ý, thận trọng trong từng câu chữ, từ ngữ dự kiến đưa vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Ông Cường cũng đề nghị bổ sung các chuyên gia giảng dạy pháp luật tại các trường đại học Luật lớn ở cả ba miền đất nước tham gia vào Ban Biên tập. Cũng liên quan đến nội dung này, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình đề xuất trong thành phần Ban Biên tập phải có những chuyên gia thuộc thành phần dân tộc thiểu số để đảm bảo tính hài hòa.

Nhấn mạnh đến yêu cầu công khai, minh bạch và công tác tuyên truyền trong tiến trình xây dựng dự thảo sửa đổi Hiến pháp, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Trần Hanh đề nghị đăng tải trên các cơ quan báo chí về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung; đồng thời tổ chức để người dân tham gia trực tiếp vào việc góp ý sửa đổi Hiến pháp; coi đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi trong nhân dân để tạo đồng thuận cao trong toàn xã hội.

(Theo TTXVN/Vietnam+)