Tìm kiếm: Bằng bê tông xi măng đầu tiên tại việt nam