PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH XÍ NGHIỆP THUỶ LỢI DƯƠNG MINH CHÂU