XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ TÌNH TRẠNG ĐỔ RÁC BỪA BÃI GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở NÔNG THÔN