Tạm dừng các hoạt động tiếp công dân ở các cơ quan, đơn vị hành chính trong toàn tỉnh

Cập nhật ngày: 21/07/2021 - 16:46

BTNO - Thực hiện Công văn số 2375/UBND-KGVX ngày 17/7/2021 cùạ UBND tỉnh về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT- TTg trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh thông báo về việc tạm dừng tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh như sau:

Tạm dừng hoạt động tiếp công dân ở các cơ quan, đơn vị hành chính trong toàn tỉnh.

Thời gian tạm dừng: kể từ ngày 19.7.2021 cho đến khi có thông báo mới.

Trong thời gian tạm dừng tiếp công dân, công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình bằng cách gửi đơn thư và tài liệu có liên quan qua dường bưu điện đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đảm bảo các quyền của công dân theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh thông báo đến các cơ quan, tổ chức liên quan và người dân được biết.

BTNO