BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Biên: Triển khai Luật Đất đai năm 2013

Cập nhật ngày: 18/07/2014 - 07:45

Ông Lê Thiện Hồ- Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Luật Đất đai năm 2013 có 14 chương, 212 điều, tăng 7 chương và 66 điều so với Luật Đất đai năm 2003. Tại hội nghị, các đại biểu đã được tiếp thu các nội dung đổi mới của Luật như: quy định cụ thể hơn quyền và trách nhiệm của Nhà nước, những bảo đảm của Nhà nước đối với người sử dụng đất; tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật đất đai đối với khu vực nông nghiệp, quy định chặt chẽ chế độ quản lý, sử dụng đất trồng lúa, đất có rừng; quan tâm đến vấn đề chất lượng đất, đổi mới công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Tăng cường hơn nữa việc vận hành các quan hệ đất đai theo cơ chế thị trường, hoàn thiện cơ chế nhằm phát huy nguồn lực từ đất đai; tăng cường công khai, minh bạch và dân chủ trong quản lý, sử dụng đất; thiết lập sự bình đẳng trong việc tiếp cận đất đai; quan tâm hơn đến việc đảm bảo quyền sử dụng đất cho nhóm người dễ bị tổn thương như phụ nữ, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; các nội dung có liên quan đến quyền và lợi ích của người sử dụng đất như thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Tại hội nghị, ông Lê Thiện Hồ - Phó Chủ tịch UBND huyện  yêu cầu các cơ quan ban ngành huyện và các xã/thị trấn triển khai tuyên truyền sâu rộng các nội dung của Luật Đất đai năm 2013 đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Đức Thịnh