BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Biên: Triển khai, quán triệt thực hiện nghị quyết Trung ương 8 về 'Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới'

Cập nhật ngày: 31/10/2014 - 08:43

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hoàng Khải phổ biến các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25.10.2013 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Nghị quyết gồm 3 phần: Đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nhận định tình hình, phương hướng, mục tiêu và các nhiệm vụ; Các giải pháp thực hiện.

Việc triển khai, quán triệt các nội dung trong nghị quyết giúp cho mỗi cán bộ chủ chốt hiểu rõ các quan điểm chỉ đạo, phương châm, nhiệm vụ và giải pháp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới mà nghị quyết đề ra; đồng thời vận dụng triển khai thực hiện một cách sáng tạo tại địa phương, đơn vị mình để cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia tích cực vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã thông tin về tình hình đối ngoại của đảng và nhà nước ta thời gian gần đây và những vấn đề thời sự quốc tế, tình hình biển đông, tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh trong nước và của tỉnh Tây Ninh 9 tháng qua…

Đức Thịnh