BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Biên: Triển khai thực hiện Luật Lưu trữ

Cập nhật ngày: 18/12/2013 - 07:56

(BTNO)- Ngày 17.12, Hyện ủy Tân Biên tổ chức triển khai thực hiện Luật Lưu trữ cho lãnh đạo, chuyên viên phụ trách văn thư lưu trữ thuộc các chi, đảng bộ cơ sở và các cơ quan đoàn thể chính trị - xã hội trong huyện.

Luật Lưu trữ được thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII, ngày 11.11.2011 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2012 với 7 chương, 42 điều quy định về hoạt động lưu trữ của các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội.

Việc ban hành Luật Lưu trữ đã tạo hành lang pháp lý cao nhất trong công tác lưu trữ, tạo điều kiện cho công tác lưu trữ phát triển, đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính Nhà nước. Đồng thời, nâng cao vai trò của cơ quan quản lý nhà nước thông qua việc quản lý thống nhất về công tác lưu trữ và tài liệu phông lưu trữ Quốc gia.

Việc phổ biến tuyên truyền những nội dung của Luật Lưu trữ giúp nâng cao ý thức và trách nhiệm trong việc tuân thủ các quy định về công tác văn thư, lưu trữ cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường các hoạt động thu thập, sưu tầm, chỉnh lý, bảo quản và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước thời kỳ đổi mới.

Đức Thịnh