Tân Châu hội nghị hiệp thương lần thứ ba 

Cập nhật ngày: 17/04/2021 - 21:57

UB. MTTQ Việt Nam huyện Tân Châu vừa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị thông qua danh sách chính thức và biểu quyết thống nhất 100% đối với 54 người đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 (giảm 2 người so với hội nghị hiệp thương lần thứ hai do có xin rút tên khỏi danh sách ứng cử).

Trong đó, nữ 23 người, chiếm 42,59%; dân tộc thiểu số 2 người, chiếm 3,7% và ngoài Đảng 6 người, chiếm 11,1%.

Công Điều