BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XI

Cập nhật ngày: 06/11/2012 - 05:28

(BTNO)- Ngày 5.11.2012, Huyện uỷ Tân Châu đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (BCH TW Đảng) khóa XI đến các đại biểu là cán bộ chủ chốt của huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Bí thư huyện Tân Châu Phạm Hùng Thái triển khai nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 BCH TW  Đảng khoá XI. Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XI diễn ra từ ngày 1 đến ngày 15.10 tại Thủ đô Hà Nội. Tại hội nghị này, BCH TW Đảng đã thảo luận, cho ý kiến các báo cáo, đề án về: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013; Tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai; Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; Quy hoạch BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt của Đảng và Nhà nước; Việc thành lập Ban Kinh tế Trung ương; Báo cáo kết quả kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và một số nội dung quan trọng khác.

Ngoài ra, Hội nghị cũng được nghe Bí thư Huyện ủy triển khai một số điểm mới trong Hướng dẫn số 12 ngày 12.6.2012 của Ban tổ chức Trung ương; Công văn số 536 của Huyện ủy về việc hướng dẫn chuẩn bị báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

Trên cơ sở thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XI, Huyện uỷ Tân Châu đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, cụ thể hóa các nội dung, giải pháp nhằm đưa kết quả hội nghị đi vào thực tiễn.

Công Điều